Przejdź do treści

Piątek, 17.1.2020

Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-01-09

Mieszkańcy nie zawiedli – sukces świątecznej zbiórki dla najmłodszych

Dużym powodzeniem cieszyła się tegoroczna świąteczna zbiórka dla najmłodszych pacjentów sztumskiego szpitala. Dzięki akcji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe przez cały grudzień można było zostawiać w placówce upominki dla potrzebujących dzieci. Przez miesiąc czasu udało się zebrać między innymi gry planszowe, książki i artykuły plastyczne.  Prezentów było tak dużo, że udało się obdarować aż dwie placówki.
To co widzą państwo na zdjęciu pod choinką ustawioną w starostwie to nawet nie połowa rzeczy, które trafią do potrzebujących dzieci. Okazało się, że w akcję zainicjowaną przez starostę Sylwię Celmer włączyli się mieszkańcy powiatu, radni powiatowi i sami pracownicy placówki. Inicjatorom akcji momentami aż brakowało miejsca, tak wielki okazał się odzew na apel. Dzięki temu upominki trafiły nie tylko na oddział dziecięcy sztumskiego szpitala, ale i do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.

Organizatorzy przedsięwzięcia bardzo dziękują za wszystkie przekazane dary i tak liczne włączenie się w świąteczną zbiórkę na rzecz najmłodszych.


czytaj całość: Mieszkańcy nie zawiedli – sukces świątecznej zbiórki dla najmłodszych

2020-01-09

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały
nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, w terminie do 22.01.2020 r. do godz. 15:30.
IV. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Sztumskiego w oparciu
o posiadane przez kandydatów kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy
w charakterze członka komisji konkursowej.
V. Zgodnie z art. 15 ust. 2d. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
VIII Członkowie komisji konkursowej.
1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.
2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,
3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Sztumskiego.
4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.


>> Pliki do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Klauzula informacyjna

OTWARTY KONKURS OFERT

UCHWAŁA NR 83/2020 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 08.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

czytaj całość: Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

2020-01-03

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 71/2019  z dnia 19.11.2019 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2020.

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,
obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie do dnia 7 lutego 2020 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk,
w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

Ewelina Łęgowska
Kierownik
PCPR w Sztumie

czytaj całość: OGŁOSZENIE

2020-01-03

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela wsparcia wszystkim zainteresowanym konsumentom, przede wszystkim z terenu powiatu sztumskiego.
Rzecznik przyjmuje interesantów w biurze zlokalizowanym w pokoju numer 15:
– I piętro budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie (po lewej stronie w głębi korytarza)

Osobiście najlepiej kontaktować się w specjalnie dedykowanych dniach, tj:
- w wtorki i w czwartki w godz.  od 10:00 – 13:00 oraz
- w środy w godz. 15:00 – 16:00.
Zalecane jest przyniesienie na konsultacje wszystkich posiadanych dokumentów związanych z problemem konsumenckim do wglądu.
Ponadto kontakt z Rzecznikiem możliwy jest poprzez telefon oraz pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Z uwagi na dużą ilość zgłaszających się osób, sugerowane jest poprzedzenie spotkania stosowną awizacją poprzez Punkt Podawczy Starostwa (parter budynku), które czynne jest codziennie :
- poniedziałki, wtorki  i czwartki w godz. 7:30.00 – 15:30;
- w środy w godz. 7:30 – 17:00;
- w piątki w godz. 7:30-14:00.
Telefonicznie można kontaktować się wybierając nr (0 55) 26-77-431 oraz elektronicznie z wykorzystaniem adresu email: rzecznik.konsumentow@powiatsztumski.pl.
W pierwszej kolejności Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela odpowiedzi konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu sztumskiego zgłaszającym się osobiście (także telefonicznie), a także emaile zawierające pełne dane personalne.
Korespondencja tradycyjna - winna być kierowana na adres Starostwa Powiatowego w Sztumie - ul. Mickiewicza 21, 82-400  Sztum,  z dopiskiem Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie.

Zgłaszając problem konsumencki należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą do wglądu (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy etc.). W przypadku gdy dokument ma stanowić załącznik do zgłoszenia powinien on być w formie kserokopii.
Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i rodzaju naruszonego prawa oraz umożliwi wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich.
czytaj całość: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

2020-01-02

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy w roku 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2020 roku.

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
1)    Joanna Wojniło - adwokat
według harmonogramu:
- od poniedziałku do czwartku – w godz. od 11.00 do 15.00,
- w piątek – w godz. od 10.00 do 14.00.

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu OVUM z siedzibą w  Gdyni 81-388, ul. Traugutta 2. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie według harmonogramu:
1)    poniedziałek, wtorek, piątek - adwokat/doradca Agata Lizińska,
2)    środa - adwokat/doradca Piotr Dworak,
3)    czwartek - doradca/mediator Krzysztof Urban,

- od poniedziałku do piątku  – w godz. od 7.30 do 11.30

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50

Starosta Sztumski
Sylwia Celmer


czytaj całość: INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO

2019-12-23

Konkurs Fotograficzny „Powiat Sztumski – tu jest pięknie”

Uprzejmie informujemy, iż Konkurs Fotograficzny „Powiat Sztumski – tu jest pięknie” został rozstrzygnięty.
Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy prac wykonanych przez 29 autorów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sztumskiego wyłoniła następujących laureatów:
Kategoria:
1. Miasto/wieś
a) Beniamin Rogowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
b) Karolina Falkowska – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

2. Architektura/zabytek
a) Agata Złotnik – uczennica Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;
b) Kacper Laskowski – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

3. Przyroda/krajobraz
a) Szymon Gręda – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie;
b) Ofelia Wróblewska – uczennica Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi na początku 2020 r.

czytaj całość: Konkurs Fotograficzny „Powiat Sztumski – tu jest pięknie”

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.