Przejdź do treści

Sobota, 19.1.2019

Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2019-01-17

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Dnia 08.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert  powołanej Uchwałą nr 8/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.12.2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Protokół
z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 15.01.2019r.

czytaj całość: Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2019-01-17

Spółka „Karetki Sztumskie”

Dnia 16.01.2019 roku w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu Sztumskiego oraz Radnych Powiatu Sztumskiego z przedstawicielami „Szpitali Polskich” w związku z koniecznością utworzenia spółki pn. „Karetki Sztumskie”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Sztumskiego nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 roku.

Zadaniem spółki będzie wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego .

czytaj całość: Spółka „Karetki Sztumskie”

2019-01-16

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały  nr XLVI/253/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych: Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, w terminie do 29.01.2019 r. do godz. 15:30.
IV. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Sztumskiego w oparciu o posiadane przez kandydatów kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy
w charakterze członka komisji konkursowej.
V. Zgodnie z art. 15 ust. 2d. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
VIII Członkowie komisji konkursowej.
1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.
2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,
3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Sztumskiego.
4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

>> Plik do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

czytaj całość: Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

2019-01-16

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pawła Adamowicza

Od 1998 r. pełnił funkcję Prezydenta Miasta Gdańska.
Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Złotym Krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Niech spoczywa w pokoju.

Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
w tych trudnych chwilach

składają:

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek


Starosta Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer


oraz mieszkańcy powiatu sztumskiego

czytaj całość: Kondolencje

2019-01-15

II Zimowy Bieg i Marsz Nordic Walking

Dnia 13 stycznia 2019 r. w Dzierzgoniu odbył się II Zimowy Bieg i Marsz Nordic Walking zorganizowany przez Powiat Sztumski oraz Nadwiślańską Fundację Rozwoju. W wydarzeniu sportowym wzięło udział 160 uczestników. Szeroki dobór kategorii dystansowych cieszył się ogromną popularnością. Na dystansie 13,4 km wzięło udział 35 biegaczy i 6 rowerzystów, dystans 5 km pokonało aż 48 biegaczy i 27 chodziarzy Nordic Walking. Bieg na dystansie 500 m zakończyło 44 dzieci. Wspólnie pokonanych zostało aż 928 kilometrów. Każdy
z uczestników otrzymał przepiękny medal. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzierzgonia oraz Starosty Sztumskiego.

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

czytaj całość: II Zimowy Bieg i Marsz Nordic Walking

2019-01-14

Informacja

AWARIA serwisu WEB-EWID
Starosta Sztumski informuje, że z przyczyn technicznych dostęp do serwisu WebEWID Powiatu Sztumskiego będzie działać z przerwami.

Ponadto po aktualizacji systemu również z przyczyn technicznych od dnia 08.01.2019 r. nie działa aplikacja wyświetlania map.

Przepraszamy za utrudnienia

czytaj całość: Informacja

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.