Przejdź do treści

środa, 19.6.2019

Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2019-06-18

ZAWIADOMIENIE

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Sztumie odbędzie się sesja Nr IX Rady Powiatu Sztumskiego.
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr VIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 17.05.2019 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
6. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2018 roku – referuje Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jan Wieczorek.
7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2018 rok – referuje Dyrektor Szpitala Polskiego w Sztumie Marzanna Kaczanowska.  
8. Sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
9. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w powiecie sztumskim w 2018 roku - – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
c) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sztumskiego od dnia 1 września 2019 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
e) w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
f) w sprawie dofinansowania programu polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 +  z grupy ryzyka” - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
h) w sprawie zmianie uchwały Nr IV/31/2019  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
i) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2018r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
11. Debata nad raportem o stanie powiatu sztumskiego:
a) głosy radnych
b) głosy mieszkańców.
12. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sztumskiego wotum zaufania.
a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla zarządu powiatu sztumskiego- referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.  
13. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2018 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
14. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
15. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2018 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Zbigniew Pędziwilk.
16. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.             
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

>> Plik do pobrania:

Wzór pisemnego zgłoszenia mieszkańca powiatu sztumskiego do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu wraz z wzorem listy podpisów

czytaj całość: ZAWIADOMIENIE

2019-06-15

Powiat przygotowuje się na nadejście groźnych zjawisk pogodowych.

W związku z prognozowanymi burzami, gradem, a nawet trąbami powietrznymi, zwołane zostało w dniu dzisiejszym  posiedzenie Powiatowego Centrum Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który pracuje do chwili obecnej.
Sprawdzamy gotowość służb do ewentualnych działań.
PCZK utrzymuje stały kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i służbami powiatowymi.
Na bieżąco monitorujemy sytuację meteorologiczną.
Prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz nie wychodzenie z domu.

Sylwia Celmer
Starosta Powiatu Sztumskiego

czytaj całość: Powiat przygotowuje się na nadejście groźnych zjawisk pogodowych.

2019-06-15

UWAGA!!! BURZE Z GRADEM

WCZKG.1324 woj. pomorskie

UWAGA!!!
IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM/3
pomorskie (wszystkie powiaty)
od 18:00 15 czerwca (sobota)
do 04:00 16.06.2019
- deszcz 60 mm
- porywy 130 km/h
- grad
- ryzyko trąb powietrznych

czytaj całość: UWAGA!!! BURZE Z GRADEM

2019-06-14

Nadzwyczajna odprawa ze względu na sytuację kryzysową

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych Starosta Powiatu Sztumskiego zwołała nadzwyczajną odprawę ze względu na sytuację kryzysową, która miała miejsce 13.06.2019 r. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy wydziałów: Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Finansowo-Budżetowego, Komunikacji Transportu i Dróg, Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu oraz Powiatowego Centrum Kryzysowego. W trakcie spotkania wypracowano priorytety działań na najbliższe godziny/dni w zakresie usuwania skutków nawałnicy jaka przeszła w dniu wczorajszym przez powiat sztumski. Po odprawie zespół udał się do pracy w terenie. W chwili obecnej w starostwie powiatowym odbywa się spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych dotkniętych żywiołem. Główną tematyką zebrania jest szacowanie szkód i określenie zakresu pomocy poszkodowanym.

 

czytaj całość: Nadzwyczajna odprawa ze względu na sytuację kryzysową

2019-06-14

Plac zabaw

 

W związku z ukończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw – Ruch to zdrowie, Nasz (Anielski) pomost ponad podziałami, łączyć nie dzielić, wspólnie przełamujemy bariery wraz z organizacją festyny inauguracyjnego”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER”, w dniu 14.06. br. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach, połączone z Festynem Rodzinnym „Anielskie Hawaje”. Niestety, z powodu wydarzeń, które miały miejsce 13.06. br. i powołania sztabu kryzysowego, Starostowie nie mogli uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu. W imprezie wzięli udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Sztumie, Radni Powiatowi oraz inni zaproszeni goście. Uczestnicy imprezy, którzy w różny sposób przyczynili się do realizacji tak oczekiwanego zadania, jakim było powstanie placu zabaw, otrzymali ręcznie robione medale z symbolem serca. Wychowankowie Ośrodka (nie tylko Ci najmłodsi) nie kryli zadowolenia, ponieważ zyskali bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw. Zamontowano tu m.in. piaskownicę, bujaki, zjeżdżalnie, huśtawki. Trzeba przyznać, że nowoczesny plac zabaw prezentuje się pięknie!

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

czytaj całość: Plac zabaw

2019-06-14

Informacja

W dniu 13.06.2019 r. w godzinach popołudniowych przez obszar powiatu sztumskiego przeszła burza. Najbardziej dotknięte zostały obszary Mikołajek Pomorskich, Dzierzgonia, Starego Dzierzgonia. W w/w gminach uszkodzeniu uległy linie energetyczna, telefoniczne, zabudowania (zniszczenia dachów), zalane zostały cztery domostwa oraz część dróg dojazdowych do Mikołajek Pomorskich. Połamaniu uległy drzewa przy drogach wojewódzkich i powiatowych w ilości ok. 100 szt. W Mikołajkach Pomorskie w czasie braku zasilania oczyszczalni ścieków groziło przelanie. Całkowity obraz zniszczeń będzie widoczny po oszacowaniu strat. W chwili obecnej drogi powiatu sztumskiego są przejezdne. Służby powiatowe monitorują sytuację. Dodatkowo w porozumieniu z 7 Brygadą Obrony Terytorialnej w Gdańsku z macierzystej JW w Malborku wysłana została stacja zasilania do Mikołajek Pomorskich w celu zasilenia w/w oczyszczalni. Ze względu na zaistniałą sytuację powołano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierzgoniu, w skład PCZK wchodzili: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Komoszyński, Starosta Sztumski Sylwia Celmer, Wicestarosta Sztumski Kazimierz Szewczun, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji w Sztumie, przedstawiciele samorządów gminnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z dyspozycją, GOPS Mikołajki Pomorskie. Poinformowano także odpowiednie służby tj. Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Energa.

czytaj całość: Informacja

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.