XXXVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz. 814 z póź. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.11.2017 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.7.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2018 r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
b) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
c) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
d) w sprawie zmiany WPF na 2017-2027r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028 - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2018 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
10. Przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2018 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
11.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
b) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
12. Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2018 rok – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Szewczun
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Sprawy różne.             
16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun