XLII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2018 roku.
5. Przyjęcie Protokołu nr XLI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.05.2018 roku.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.


8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego za 2017 rok – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Elżbieta Zybko.
9. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie za 2017 rok – referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna Serocka.
10. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie Sztumskim w 2017 roku- referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun