Przejdź do treści

środa, 22.5.2019

Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-10-23

XLVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XLV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacja z działalności placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim za 2017 rok – referuje Prezes Fundacji Społecznej Bona Fide Marcin Kerber.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy za 2017 rok – referuje Przewodnicząca PRRP Jolanta Szewczun.
9. Informacje z przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego za IV kwartał 2017 roku i I, II, III kwartał 2017 roku – referuje Naczelnik Wydziału OŚ Adriana Dobrzyńska.
11. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
– referuje Naczelnik Wydziału EK Anta Kwiatkowska.
12. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego audytu w wybranych jednostkach oświatowych Powiatu Sztumskiego w zakresie gospodarowania środkami publicznymi – część oświatowa subwencji ogólnej – referuje Naczelnik Wydziału EK Anta Kwiatkowska.
13. Informacja i analiza z realizacji projektów unijnych oraz środków pozabudżetowych za IV kwartał 2017 roku i I, II, III  kwartał 2018 roku. Informacja o planowanych projektach- referuje Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota.
14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2018-2022-  referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających                           Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku- referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
c) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”- referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
d) w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – referuje Sekretarz Powiatu Halina Gierała,
e) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego – referuje Sekretarz Powiatu Halina Gierała,
f) w sprawie skargi  Pani Anny Serockiej na działalność Starosty Sztumskiego – referuje Sekretarz Powiatu Halina Gierała,
g) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
h)  w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2018-2028– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Sprawy różne.             
18. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun    

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.