Przejdź do treści

środa, 25.11.2020

Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-10-20

XIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 27 października 2020r. o godz. 14.00. Zarządzam obradowanie w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Porządek sesji przewiduje:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie Protokołu nr XVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22.09.2020 roku.
5.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- przesłana drogą elektroniczną.
6.    Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego za IV kwartał 2019 roku i I, II, III kwartał 2020 roku- przygotowane przez Naczelnika Wydziału OŚ p. Adriannę Dobrzyńską i przesłane drogą elektroniczną.
7.    Informacja i analiza z realizacji projektów unijnych oraz środków pozabudżetowych za IV kwartał 2019 roku i I, II, III kwartał 2020 roku– przygotowana przez Inspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych p. Sebastiana Szotę i przesłana drogą elektroniczną.
8.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu sztumskiego w roku szkolnym 2019/2020 wraz z informacją z realizacji polityki oświatowej powiatu sztumskiego- przygotowana przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia i przesłana drogą elektroniczną.
9.    Informacja o wynikach maturalnych wraz z poprawkami w szkołach prowadzonych przez powiat sztumski w roku szkolnym 2019/2020- przygotowana przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia i przesłana drogą elektroniczną.
10.    Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020 rok- przygotowane przez Dyrektor PPP p. Joannę  Jachim-Poleszak i przesłane drogą elektroniczną.
11.    Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy za 2019 rok- przygotowane przez Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie p. Bogdana Mocha i przesłane drogą elektroniczną.
12.    Informacja z działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim za 2019 rok – przygotowana przez Prezesa  Fundacji Społecznej „Bona Fide” p. Marcina Kerber i przesłana drogą elektroniczną.
13.     Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a)    w sprawie przystąpienia przez Powiat Sztumski do realizacji projektu pn. „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”- referuje Dyrektor PCPR w Sztumie p. Ewelina Łęgowska
b)    zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku- referuje Dyrektor PCPR w Sztumie p. Ewelina Łęgowska
c)    w sprawie zmiany budżety powiatu na 2020 rok- referuje Skarbnik Powiatu p. Gabriela Smolińska
d)    o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- referuje Skarbnik Powiatu p. Gabriela Smolińska
14.    Wnioski i oświadczenia.
15.    Sprawy różne.
16.    Zakończenie posiedzenia.

Wyjaśnienie:

Materiały wskazane w pkt. 4-13 porządku obrad nie będą przedstawiane indywidualnie przez wykonawców na zdalnym posiedzeniu Rady Powiatu Sztumskiego, jedynie przesłane w wersji elektronicznej.
Pytania w przedmiotowych obszarach należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Biura Rady.>> Plik do pobrania:

RAPORT o stanie realizacji zadań oświatowych

Sprawozdanie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Sprawozdanie Powiatowa Rada Rynku Pracy za 2019r

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZY POZABUDŻETOWYCH 2019-2020

Sprawozdanie zakresu Ochrony Środowiska 2020

Wyniki maturalne wraz z poprawkami w szkołach prowadzonych przez powiat sztumski 2019-2020

INFORMACJA Z DZIAŁLNOSCI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO W POWIECIE SZTUMSKIM ZA 2019R

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach


 

SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.