Przejdź do treści

Sobota, 30.5.2020

Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-08-09

6 sierpnia br. podpisano wniosek o dofinansowanie!

Powiat Malborski wraz z Powiatem Sztumskim złożyli wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim  i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” w ramach Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. szans na zatrudnienie 320 osób bezrobotnych w wieku  30  lat i więcej z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (spełniających jedno z n/w kryteriów: kobieta, osoba w wieku 50 lat i więcej, osoba długotrwale bezrobotna, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach).
Uczestnikom/Uczestniczkom zaoferowane zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wynikające z opracowanego na początkowym etapie ich udziału w projekcie Indywidualnego Planu Działania, uwzględniające:
-    indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikację potrzeb uczestników,
-    poradnictwo grupowe, w tym warsztaty: "Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy- rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy";
-    szkolenia i kursy, prowadzące do podniesienia, uzupełniania lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
-    staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
-    organizacja subsydiowanego zatrudnienia.
W celu wspierania mobilności przestrzennej uczestnicy/uczestniczki będą mogli/mogły skorzystać z możliwości zwrotu kosztów dojazdu w przypadku podejmowania działań poza miejscem zamieszkania oraz refundacji kosztów opieki na dzieckiem/osobą zależną.

 

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.