Przejdź do treści

Piątek, 29.5.2020

Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-05-14

XVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 19 maja 2020r. o godz. 14.00. Zarządzam obradowanie w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu nr XV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12.02.2020 roku.

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym-

przygotowana przez Starostę Sylwię Celmer i przesłana w wersji elektronicznej.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie za

2019 rok- przygotowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie

Dorotę Bulkowską i przesłane w wersji elektronicznej.

7. Plany rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie sztumskim w roku szkolnym

2020/2021- przygotowane przez Dyrektorów Szkół i przesłane w wersji elektronicznej.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2019 rok

przygotowane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów Stanisława Ziętka i przesłane w

wersji elektronicznej.

9. Informacja z działalności i realizacji budżetu PUP w Sztumie za 2019 rok- przygotowana

przez Dyrektor PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Agnieszkę Mackiewicz i przesłana w wersji

elektronicznej.

10. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie sztumskim w 2019 roku oraz

informacja o przygotowaniu do działań wspierających „Bezpieczne wakacje”- przygotowane

przez Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie Tomasza Czaja  i wysłane w wersji

elektronicznej.

11. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, zapobiegania

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w 2019 roku-

przygotowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie

Tomasza Banach i przesłane w wersji elektronicznej.

12. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2019r- ocena zasobów pomocy społecznej-

przygotowane przez Kierownika PCPR Ewelinę Łęgowską i przesłane drogą elektroniczną.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami  pozarządowymi w 2019 roku przygotowane przez Naczelnika Wydziału EK Gabrielę Smolińską i przesłane drogą elektroniczną.

14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.”Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020)”, w ramach Działania 5,5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05..00-IŻ.00-22-001/19- przygotowana przez Dyrektor PUP Agnieszkę Mackiewicz i przesłana w wersji elektronicznej.

b) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.- przygotowana przez Naczelnika Wydziału EK Gabrielę Smolińską i przesłana drogą elektroniczną.

c) w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu- przygotowana przez Dyrektor ZS w Dzierzgoniu Jarosława Drwięgę i przesłana drogą elektroniczną.

d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku- przygotowana przez Kierownik PCPR Ewelinę Łęgowską.

e) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok- przygotowana przez Zastępcę Skarbnika p. Marzenę Powierza i przesłana drogą elektroniczną.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok- przygotowana przez Zastępcę Skarbnika p. Marzenę Powierza i przesłana drogą elektroniczną.

g) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- przygotowana przez Zastępcę Skarbnika p. Marzenę Powierza i przesłana drogą elektroniczną.

h) uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie- przygotowana przez Kierownik PCPR p. Ewelinę Łęgowską i przesłana drogą elektroniczną.

i) uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie- przygotowana przez Kierownik ZAZ p. Annę Cielas i przesłana drogą elektroniczną.

j) ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego- przygotowana przez Przewodniczącą Rady Powiatu Sztumskiego p. Dobrosławę Frączek i przesłana drogą elektroniczną.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek


Wyjaśnienie:

Materiały wskazane w pkt. 4-14 porządku obrad nie będą przedstawiane indywidualnie przez wykonawców na zdalnym posiedzeniu Rady Powiatu Sztumskiego, jedynie przesłane w wersji elektronicznej.

Pytania w przedmiotowych obszarach należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Biura Rady.

Sesja będzie transmitowana on-line.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.