Przejdź do treści

Niedziela, 12.7.2020

Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-02-18

I przetarg pisemny nieograniczony za oddanie w dzierżawę nieruchomości

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony za oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.
1. Przedmiot przetargu.
• Działka nr 271/1 o pow. 1,9420 ha, położoną w obrębie Biała Góra, gmina Sztum, powiat Sztumski posiadająca księgę wieczystą  nr KW GD2I/00021928/6,
• Działka nr 225/4 o pow.0,0927 ha, położoną w obrębie Biała Góra, gmina Sztum, powiat Sztumski posiadająca księgę wieczystą nr KW GD2I/00021920/0
• Działka  nr 415/3 o pow. 1,7893 ha, położonej w obrębie Benowo, gmina Ryjewo, powiat Kwidzyński, posiadająca księgę wieczystą KW nr GD1I/00051665/6 wraz z posadowionymi na nich obiektami budowlanymi i infrastrukturą techniczną oraz z wyposażeniem
2. Szczegółowy opis obiektów i wyposażenia przedmiotu przetargu  stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
• Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 19.11.2019 r., wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum działki oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 271/1 i 225/4, położone w obrębie Biała Góra znajdują się w terenie, dla którego Rada Miejska nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie przystąpiła do jego uchwalenia. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum, uchwalone dnia 29.03.2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV.267.2017, przewidują dla działek następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:
- dla działki nr 271/1 – R tereny rolnicze oraz WS – wody powierzchniowe śródlądowe
- dla działki nr 225/4 – tereny rolnicze
Ponadto działki nr 271/1, 225/4 są położone w Obszarze Chronione Krajobrazu Białej Góry. Fragment działki nr 271/1 i cała działka 225/4 są objęte obszarem Natura 2000. Część działki nr 271/1 leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji i w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
• Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 31.01.2020 r., wydanym przez Wójta Gminy Ryjewo nr GKI/GN.6727.42020 dla działki nr 415/3 o pow. 1,7893 ha, położonej w obrębie Benowo, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Ryjewo, uchwalonego Uchwałą Nr XLII/295/2010 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010 r., ww. działka położona jest w obszarze: walory ekologiczne, istniejące formy ochrony przyrody, granica obszarów Natura 2000SOOS PLH 220033 Dolna Wisła oraz granica obszarów Natura 2000 OSOP PLB 040003 Dolina Dolnej Wisły. Ponadto Wójt Gminy Ryjewo zaświadcza, że Rada Gminy Ryjewo dla wskazanego obszaru, nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777).
4. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest  przedmiotem zobowiązań na rzecz osób trzecich
5. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1 000,00 zł netto (Słownie: tysiąc  złotych 00/100) +  należny podatek VAT
6. Ofertę należy:
1) złożyć w formie pisemnej:- na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31 82-400 Sztum
- lub w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie pokój Nr 22
2) złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: „I przetarg pisemny nieograniczony za oddanie w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”.
3) Oferta pod rygorem nieważności musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
4) Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz powinna być opatrzona danymi identyfikacyjnymi oferenta
5) Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2020 r. do godz. 14:00 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/1332255/i-przetarg-pisemny-nieograniczony-za-oddanie-w-dzierzawe-nieruchomosci.
Informacje dodatkowe:
Podmioty zainteresowane dzierżawą nieruchomości mogą dokonać jej oględzin po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty wizji.
Dodatkowe informacje na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sztumie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 39B pok. Nr. 16 (I piętro)  tel. 55 267 74 86 E-mail geodezja@powiatsztumski.pl.

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.