Przejdź do treści

Niedziela, 30.4.2017

Imieniny: Balladyny, Lilli, Mariana

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2012-01-11

Informacje dla organizacji pozarządowych

2017-03-24

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów
z dnia 2-3 marca 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska oddział w Sztumie.
3. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu;
Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich;
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie;  
Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” w Uśnicach;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”;
Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”;
Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Niepełnosprawnej Koniecwałd.
Poniżej załączono protokoły z obrad komisji oraz Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

>> Plik do pobrania:

Uchwała oraz protokoły

 


2017-02-20

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 13 lutego 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następującą ofertę w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego”.

 

>> Pliki do pobrania:

Protokół

Wybór oferty


2017-02-15
Starosta Sztumski serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu sztumskiego na spotkanie w celu omówienia zasad i zmian w dotacjach udzielanych z budżetu Starostwa Powiatowego w Sztumie na rok 2017 r. Spotkanie odbędzie się dnia 22 lutego 2017 roku w Sali 08 Starostwa Powiatowego w Sztumie o godz. 11:00.


2017-02-15
NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH PRZY ROZPATRYWANIU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA PODSTAWIE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY  POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017”
>> Plik do pobrania:

2017-02-06

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz


2016-12-30

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Sztumskiego


Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2017 roku na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci  i młodzieży z Powiatu Sztumskiego.

>> Plik do pobrania:

2016-12-30
Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

W związku z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w różnych zakresach przypominamy o wejściu  w życie (z dniem 3 września br.) nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. (poz. 1300)
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Wszystkie nowo obowiązujące formularze będą umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Sztumie w zakładce „informacje dla organizacji pozarządowych.”


2016-12-01
Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały
nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, w terminie do 16.12.2016 r., do godz. 15:30.

IV. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych w ramach ogłoszonych Otwartych Konkursów Ofert, spośród złożonych do Starostwa Powiatowego w Sztumie zgłoszeń.
V. Zgodnie z art. 15 ust. 2d. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII Członkowie komisji konkursowej.
1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.
2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,
3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Sztumskiego.
4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

>> Plik do pobrania:

Formularz


2016-11-25

Uchwała nr 135/2016 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2016
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2017 r.

 

 

 


 

2016-10-07

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.


Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2017, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami,
a Powiatem Sztumskim. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu sztumskiego.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 7 października 2016 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na 24 października 2016 r.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie na formularzu określonym Uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,

2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,

3)bezpośrednio poprzez złożenie formularza w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pokój nr 22.

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl w aktualnościach oraz zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”.

>> Pliki do pobrania

Formularz do konsultacji rocznego programu współpracy

Program współpracy 2017

 

 


 

2016-05-13

Szanowni Państwo!

Trwa głosowanie na kandydatów na członków do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z póź. zm) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskie do udziału w głosowaniu.

Głosowanie kończy się z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie).

>> Plik do pobrania

Załączniki

 

 


 

2016-04-22

 

Uchwała nr 95/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Uchwała nr 96/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży.

 

 

 


 

2016-04-22


Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego  do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata
na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:
1)    osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45,
z dopiskiem „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;
2)    za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:
1)    imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji
w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem określonym w plikach do pobrania na stronach internetowych Urzędu
2)    oświadczenia kandydata, zgodnie z wzorem określonym w plikach do pobrania na stronach internetowych Urzędu


Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, Dariusz Gliński, tel. (58) 32 68 567, email: m.witkowska@pomorskie.eu, d.glinski@pomorskie.eu


Wszystkie szczegóły dotyczące trybu wyboru Rady nowej kadencji będą dostępne pod linkiem http://rops.pomorskie.eu/pomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego1 , oraz na BIP UMWP pod ogłoszeniem nr 20 http://www.bip.pomorskie.eu/Article/get/id,55154.htmlRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 58 32 68 897 ; fax 58 32 68 563 www.rops.pomorskie.eu

 

 

 

 

 


 

2016-03-02

Uchwała nr 86/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

WZÓR - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 


 

2015-12-30

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Sztumskiego


Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja
i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, pozwalającym na udział w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim lub krajowym dla dzieci
i młodzieży z Powiatu.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 


 

2015-12-22

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2016 roku.

>> Plik do pobrania

Ogłoszenie

 

 

 


 

2015-12-11

Uchwala Zarządu Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu sztumskiego

Uchwala Nr 61/15 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu sztumskiego

 

 


 

2015-11-10

Zmiana treści ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej


W ogłoszeniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 50/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt I, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Sztumskiego w lokalu znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy z/s w Dzierzgoniu mieszczącego się przy ul. Zawadzkiego 11 w Dzierzgoniu”,
2. Punkt V, ust 2 otrzymuje brzmienie:
“Miejsce realizacji: realizacja zadania odbywać się będzie na terenie powiatu sztumskiego,
w budynku Powiatowego Urzędu Pracy z/s w Dzierzgoniu mieszczącego się przy ul. Zawadzkiego 11 w Dzierzgoniu, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, w dni robocze, zgodnie z harmonogramem:
poniedziałek - od 9.00 do 13.00,
wtorek - od 9.00 do 13.00,
środa – od 11.00 do 15.00,
czwartek - od 9.00 do 13.00,
piątek - od 9.00 do 13.00.”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

>> Plik do pobrania:

Załącznik: Uchwała nr 53 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada w sprawie zmiany Uchwały nr 50/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert

 

 

 


 

2015-11-05

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014, poz. 1118 z póź.zm.)

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

I.    Przedmiot konkursu i rodzaj zadania

1.    Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2.    Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Sztumskiego w lokalu znajdującym się w budynku Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu.

>> Pliki do pobrania

Uchwala Nr 50/15 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wraz z załącznikiem

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - wzór

 

 


 

2015-11-04

Ogłoszenie


W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Sztumskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Starostwo Powiatowe w Sztumie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na ww. zadanie.

I. Komisja konkursowa składa się z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji oraz
3 przedstawicieli samorządu.

II. Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

IV. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, w terminie do 16 listopada     2015 r., do godz. 15.00.

V. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej
w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert, spośród złożonych do Starostwa Powiatowego w Sztumie zgłoszeń.

VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

VIII Członkowie komisji konkursowej.
1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.
2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,
3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Sztumskiego.
4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.


Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) – w szczególności:
Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

>>Plik do pobrania

Załącznik do ogłoszenia

 

 


 

2015-10-29

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2016, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami,
a Powiatem Sztumskim. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu sztumskiego.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 28 października 2015 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na 13 listopada 2015 r.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie na formularzu określonym Uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,

2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,

3)bezpośrednio poprzez złożenie formularza w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pokój nr 22.

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl w aktualnościach oraz zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”.

>> Pliki do pobrania

Formularz konsultacji

Uchwała

 

 


 

2015-09-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Sztumie rozpoczyna prace nad projektem „Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
W projekcie w/w Uchwały planujemy ująć następujące zadania priorytetowe:
1) nauka, edukacja, oświata i wychowania,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) kultura,
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6) ratownictwo i ochrona ludności,
7) ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
9) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
10) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W związku z powyższym prosimy Państwa o zgłaszanie swoich propozycji  zadań, których realizacji chcieliby Państwo się podjąć w 2016 roku.

Państwa propozycja musi zawierać:
1. Nazwę zadania.
2. Cel zadania.
3. Kalkulację przewidywanych kosztów zadania.
4. Termin wykonania zadania.

Propozycje należy składać do dnia 09.10.2015 r. na adres e-mailowy: edukacja@powiatsztumski.pl, lub na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum z dopiskiem Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.

 


 

2015-09-25

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu poświęconemu realizacji ww. zadania, które odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w dniu 29-09-2015 w godzinach 14:00 – 15.30 (sala konferencyjna na prterze).
Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna to nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które ma być realizowane przez powiat, wprowadzone Ustawą
z dnia 5 sierpnia 2015 r. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy, powiat na swoim obszarze jest zobowiązany  powierzyć prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Organizacja ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu musi spełniać określone warunki,
w szczególności mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
Liczymy na udział w spotkaniu organizacji, które jeszcze z nami nie współpracowały, jak również naszych dotychczasowych partnerów.

 


 

2015-09-25


Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym, tj. 25.09 br. pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dot. konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych, poniżej przekazuję informację w/w sprawie.

KONKURS DLA POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Do zdobycia grant w wysokości 5.000 zł na realizację projektu/inicjatywy NGO w konkursie przeprowadzanym przez organizatorów SZTAFETY FIRM. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sztafetafirm.org. Wypełniony formularz należy przesłać mailowo do 28 września br. W I etapie konkursu zostanie wybranych 5 organizacji pozarządowych, które w dniu imprezy (tj 4 października) przedstawią swój pomysł na projekt/ wydarzenie i zachęcać będą uczestników maratonu biegowego do głosowania na swój pomysł.

SZTAFETA FIRM pomaga realizować marzenia pomorskich organizacji pozarządowych.

Kontakt:
www: sztafetafirm.org
FB: https://www.facebook.com/SztafetaFirm.org
Twitter: https://twitter.com/SztafetaFirm
@: csr@sztafetafirm.org

>> Plik do pobrania:

Regulamin


 


 

2015-08-26

9 warsztatów, 2 dni szkoleniowe, w sumie 136 godzin szkoleniowych, 135 uczestników i uczestniczek, 15 pełnych zapału trenerów i trenerek, 4 superwizorki Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Przestrzeń inspiracji, wymiana doświadczeń, rozwój osobisty, nowe umiejętności i kontakty - tak zapowiada się I edycja Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych zorganizowana wspólnie z XVII edycją Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Opis szkoleń PSL PSCOP

Zaproszenie na szkolenia PSL PSCOP

 


 

2015-06-02

Informujemy, że termin konsultacji społecznych dotyczących studium
rozwoju ekonomii społecznej dla MOF Malborka został przełożony.
Spotkanie odbędzie się 12 czerwca o godzinie 16:00 w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
Decyzja o przełożeniu spotkania wynika z ustaleń podczas spotkania
partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka, dotyczących
zmiany formuły konsultacji. Wiąże się to z dodatkowym czasem koniecznym
na przygotowania. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.
OWES „Dobra Robota”

 

 

 


 

2015-05-27

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA
oraz
partnerzy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka
mają zaszczyt zaprosić
do udziału w

KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Studium Rozwoju Ekonomii Społecznej
dla MOF Malborka

Konsultacje odbędą się
w dniu 3.06.2015 r. w godz. 16:00-18:00
w  Starostwie Powiatowym w Sztumie

Program Konsultacji
Miejsce –  Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31
Termin – 3.06.2015 r.
godz. 16:00-18.00


Program
•    PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW    
•    PRZEDSTAWIENIE STUDIUM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MALBORKA
Przedstawiciele OWES    
•    DYSKUSJA PANELOWA
Przedstawiciele JST, instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańcy    
•    PODSUMOWANIE i  ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI

 

 

 

 


 

2015-04-20

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2015

>> Pliki do pobrania:

uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

protokół w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.
protokół w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 


 

2015-04-15

Starostwo Powiatowe w Sztumie wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na
II Forum Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej Powiatu Sztumskiego.

Forum jest skierowane do przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2015 roku  w godzinach od 10:00 do 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sztumie. Podczas spotkania omówione zostaną tematy zidentyfikowane podczas pierwszego forum jako szczególnie istotne dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych wskazali jako priorytetowe następujące kwestie:
1.    Źródła finansowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
2.    Podniesienie świadomości o możliwości współpracy podopiecznych WTZ z innymi podmiotami.
3.    Potrzeba wykreowania liderów ekonomii społecznej.

 

 


 

2015-03-06

 

AKUMULATOR SPOŁECZNY
– dowiedz się jak wyzwolić społeczną energię!Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY
i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkania informacyjne, dotyczące trwającego konkursu grantowego.

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków od 24 lutego do 31 marca 2015.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line www.witkac.pl i wypełnić formularz.

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora
on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.Masz pytania dotyczące konkursu? Istnieją kwestie, które sprawią Ci problem. Chcesz rozwiać wątpliwości związane, np. z wnioskowaniem lub realizacją projektów? Przyjdź na spotkanie informacyjne w Sztumie!


12.03. (czw.) SZTUM godz. 16:00 Starostwo Powiatowe

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z jednym z Operatorów Funduszu:
Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46
powiaty: tczewski, nowodworski, malborski i sztumski
Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.akumulatorspoleczny.pl

 

 

 

 


 

2015-03-04

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
a.    działania wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia (działania rehabilitacyjne, korekcyjne, sportowe, kulturalne itp.),

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
b.    organizowanie różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego.

>> Pliki do pobrania:
Uchwała nr 9/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Wzór oferty


 

 


 

Uchwała nr 7/2015 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 18.02.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 


 

2015-02-09

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów:

kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot.

do udziału w szkoleniu pt: Równość szans w organizacji pozarządowej” ;

Odbędzie się ono w dniu  18 lutego 2015 roku.

Szkolenie jest 1-dniowe i odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych; Aleja Grunwaldzka 5; 80-236 Gdańsk – Wrzeszcz.

Szkolenie trwa od 9:00 do 16:00.

Osoba prowadząca: Anna Urbańczyk.

Szkolenie jest bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org

W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod nr 58 344 40 39

Formularz zgłoszeniowy 18.02.2015 Gdańsk – Równość szans w NGO

Deklaracja uczestnika projektu

Liczba miejsc jest ograniczona. Terminy przyjmowania zgłoszeń zostały podane w formularzu.

 

 

 


 

2015-01-29

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest analiza jakości  i satysfakcji z współpracy pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.  Niniejsza ankieta ma na celu nie tylko ocenę naszej współpracy, ale również ma pokazać nam nowe kierunki działań, które wspólnie podejmiemy.Pragniemy podkreślić, że ankieta została przygotowana przez zespół międzysektorowy, czyli przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Ankieta jest anonimowa i dotyczy współpracy za rok 2014. Będzie  dostępna on-line pod linkiem  http://ankietyedukacyjne.pomorskie.eu/index.php/296362/lang-pl do 10 lutego br. ankieta dot. współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego


Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

 


 

2015-01-14

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j.: Dz. U. z 2010 r  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LIV/344/2014 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2014 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2015 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2015 w ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym Programie Współpracy na rok 2015 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiącym załącznik do uchwały nr LIV/344/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. [..]

>> Pliki do pobrania:

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiegoz dnia 12 stycznia 2015 roku

Wzór oferty

 

  

2015-01-14

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LIX/344/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2014

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w roku 2015.

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 
II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Sztumieul. Mickiewicza 3182-400 Sztumlub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, w terminie do 02 lutego     2015 r., do godz. 15.00. 
IV. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych w ramach ogłoszonych Otwartych Konkursów Ofert, spośród złożonych do Starostwa Powiatowego w Sztumie zgłoszeń. V. Zgodnie z art. 15 ust. 2d. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej. 
VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
VIII Członkowie komisji konkursowej.1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:1) czynny udział w pracach Komisji,2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym. 3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Sztumskiego.4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. 6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 2014-11-24

 

Oferta Projektu Animacja Pomorze

Instytut Kultury Miejskiej inicjuje projekt Animacja Pomorze, który jest kompleksowym programem wsparcia podmiotów działających w obszarze kultury (instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) na terenie Gdańska, metropolii i województwa pomorskiego.
By zebrać potrzebne dane Instytut przygotował ankietę. Jej wypełnienie zajmie około 10 minut i pomoże stworzyć program dopasowany do realnych potrzeb sektora kultury.             By wypełnić formularz, należy kliknąć w link: https://docs.google.com/forms/d/1su3UoIkLmsLGnZfW4mSmfpLTZY5ySoD3172lTrHBaf8/viewform?c=0&w=1
Dziękujemy za poświęcony nam czas i zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Animacja Pomorze:
http://www.ikm.gda.pl/dzialanie/szkolenia-warsztaty-dla-sektora-kultury/animacja-pomorze-2/
Kolejne spotkanie z cyklu Animacja Pomorze odbędzie się 9 grudnia i będzie dotyczyło budowania marki. Informacji o programie i zapisach udziela Natalia Kaczor natalia.kaczor@ikm.gda.pl
Jednocześnie informujemy, że na kolejne warsztaty w ramach projektu Akademia Active Citizens dla organizacji pozarządowych, liderów, liderek społeczności lokalnych, zapraszamy od stycznia 2015 r.
Przewidujemy tematy dotyczące: zarządzania zmianą, promocji, zarządzania projektem, rzecznictwa, zarządzania różnorodnością i inne.
Interesujące Państwa zagadnienia szkoleniowe można zgłaszać na adres                                            e-mail: active.citizens@ikm.gda.pl. Rekrutacja rozpocznie się pod koniec grudnia 2014 r. Prosimy o śledzenie strony: http://ikm.gda.pl/AkademiaActiveCitizens

 

 

 

 


 

2014-11-07

 

Konkurs „Bursztynowy Mieczyk” i „Bursztynowy Katamaran”

Wszystkie organizacje pozarządowe zachęcamy do wzięcia udziału   w konkursach : „Bursztynowy Mieczyk” oraz „Bursztynowy Katamaran”.
Szczegóły obu konkursów są dostępne pod linkiem: http://rops.pomorskie.eu/pl/org/konkursy

 

 


 

2014-10-27

Rusza Fundusz Inicjowania Rozwoju
Jeśli masz pomysł na rozwój, zmianę w swoim otoczeniu i masz partnerów, którzy chcą razem Tobą wcielić pomysł w życie, zawalcz o Grant FIR.

Dzięki zaangażowaniu największych pomorskich firm, w tym Grupy LOTOS S.A.
– Partnera Generalnego Funduszu, Grupy ENERGA SA i Polpharma S.A., będzie można pozyskać fundusze, które przysłużą się realizacji nowatorskich i potrzebnych przedsięwzięć międzysektorowych służących rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiających jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego.

Wysokość grantów to aż 25.000 PLN. Pula Konkursu to 140.000 PLN.

Celem Funduszu jest zwiększenie potencjału rozwojowego Pomorza poprzez budowanie współpracy międzysektorowej.

O Granty FIR będą mogły ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot
z sektora prywatnego. Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa może być przedstawiciel z sektora pozarządowego (NGO).

Tematyka projektów jakie mogą być realizowane w ramach Funduszu FIR jest szeroka.
Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

1.    sport, turystyka, rekreacja i promocja zdrowego trybu życia
2.    zrównoważony rozwój, ekologia i ochrona środowiska
3.    kultura, tożsamość regionalna, ochrona dziedzictwa narodowego
4.    sprawy społeczne i wyrównywanie szans
5.    edukacja, nauka i przedsiębiorczość
6.    ochrona i profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwo

Tym, czego poszukujemy w prezentowanych projektach, to partnerskie podejście do ich realizacji, gdzie swój potencjał wniosą w wymiarze praktycznym zarówno podmioty pozarządowe, biznes, jak i instytucje publiczne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie grudnia tego roku. Projekty, które otrzymają granty FIR będą mogły być realizowane od początku stycznia 2015r. do końca listopada 2015r.

Projekty będzie można składać w Generatorze Wniosków on-line w terminie 1-21.11.2014r. Już dziś na www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Fundusz Grantowy) dostępny jest Regulamin Konkursu
i Wzór Wniosku.

Więcej informacji: Operator Funduszu – Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”,  biuro@upfoundation.pl, tel.: 500-718-798) oraz mbrandt@fundacjagdanska.pl (694-464-007) .


 


 

2014-10-27

W imieniu realizatorów projektu „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie powiatowe dla przedstawicieli NGO i JST na temat wzmacniania ciał dialogu obywatelskiego oraz możliwości współpracy w tym zakresie JST i NGO.
Spotkanie odbędzie się 30.10.2014r.w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA:
16: 30 – Przywitanie uczestników spotkania oraz informacja o narzędziach wzmacniania ciał dialogu obywatelskiego w świetle projektu „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” –Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, animacja starych i nowych RDPP, szkolenia specjalistyczne, doradztwo, wizyty studyjne, standaryzacja działania RDPP
16: 50 – fragment video z wykładu Jakuba Wygnańskiego nt. wyzwań dla lokalnych RDPP
17: 00 – dyskusja z uczestnikami spotkania nad zagadnieniami dotyczącymi roli i wyzwań ciał dialogu obywatelskiego w szczególności RDPP:
a)    Kształtowanie lokalnych polityk publicznych w aktywny sposób – działania nie tylko na wniosek JST
b)    Ochrona standardów Organizacji Pożytku Publicznego (upowszechnianie dobrych praktyk)
c)    Mediacje / Rzecznictwo w konfliktach administracja – organizacje pozarządowe
d)    Uczestnictwo w dyskusji nad wdrażaniem ustawy o pożytku publicznym i jej nowelizacji  
e)    Monitoring i testowanie nowych rozwiązań (np. zlecanie zadań, rozliczanie przez rezultaty)
f)    Promocja nowych partycypacyjnych modeli rządzenia (m.in. mechanizmów konsultacji)
g)    Uporządkowanie relacji z innym formami samoorganizacji NGO (np. Rady Organizacji Pozarządowych)
h)    Udrożnienie komunikacji pomiędzy lokalnymi i regionalnymi RDPP
i)    Skuteczne wdrożenie rozporządzenia KRRiT (m.in. kampanie społeczne, programy informacyjne o NGO)
17: 40 – przerwa kawowa
17: 55 – podsumowanie i zaproszenie do autorefleksji uczestników spotkania w aspekcie:
a)    Potrzeby i bariery współpracy społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych
b)    Poziom partycypacji (w tym współtworzenie polityk publicznych, w szczególności konsultacje społeczne)
c)    Potrzeba/wola/gotowość do powołania lokalnej rady działalności pożytku publicznego

 

 

 

 

 


 

2014-10-21

Szkolenie „Zarządzanie projektami w podmiotach ekonomii społecznej”
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do udziału w szkoleniu: „Zarządzanie projektami w podmiotach ekonomii społecznej” w dniu 03.11.2014.       
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania organizacji Pozarządowych; Aleja Grunwaldzka 5; 80-236 Gdańsk - Wrzeszcz.
Szkolenie trwa w godzinach od 9:00 do 16:00

Osoba prowadząca szkolenie: Paulina Kremer.
Szkolenie jest BEZPŁATNE.
Organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (przesłane już po szkoleniu pocztą). Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (dostępne poniżej) na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.