Przejdź do treści

Niedziela, 12.7.2020

Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-01-14

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI WYNIKAJĄCY Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI

WYNIKAJĄCY Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU
PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm.), która nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań
w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.

 

 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

 

 • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności
  w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

 

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.), przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe – art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

 1. wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm.)),
 2. wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/ stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/ stowarzyszenia oraz jej pracowników z przepisami ustawy (art. 8 w/w ustawy),
 3. identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27 w/w ustawy),
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41 w/w ustawy),
 5. stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46 w/w ustawy),
 6. dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3 w/w ustawy),
 7. prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3 w/w ustawy),
 8. podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w/w ustawy w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które

wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

 1. przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje
  (art. 49 w/w ustawy),
 2. wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 w/w ustawy),
 3. przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej
  15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy),
 4. zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74 w/w ustawy),
 5. wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86 w/w ustawy),
 6. stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych
  w ustawie (art. 117 w/w ustawy).

 

Zgodnie z art. 130 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, fundacje oraz stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania powyższych obowiązków. Kontrolę sprawuje:

 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli,
 • naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
 • właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji – na zasadach określonych w ustawie
  o fundacjach,
 • wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń – na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeń.

 

Kontrola, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez w/w organ pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 132 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Szczegółowy zakres upoważnienia do kontroli określa ustawa w art. 133 ust. 2 powyższej ustawy.

 

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art. 141 w/w ustawy) oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art. 142 w/w ustawy).

 

W przypadku niedopełnienia przez instytucje obowiązane obowiązków nałożonych ustawą, przewidziane są kary administracyjne określone w art. 150 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kary w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

 

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez art. 147, art. 148 i art. 149 w/w ustawy obowiązków podlegają karom administracyjnym. Za niedopełnienie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.

 

Jeżeli wobec powyższej definicji, Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną, prosimy o pisemne zgłoszenie tego faktu do Starostwa Powiatowego w Sztumie.

 

 

 

 

 

 

 

 

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.