Przejdź do treści

Czwartek, 23.5.2019

Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-10-09

Nowa baza dydaktyczna w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach rozpoczęto kształcenie zawodowe w oparciu o nowopowstałą bazę dydaktyczną w postaci obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, w którym uruchomiono 6 pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu.
W branży Transport, logistyka i motoryzacja powstały 3 pracownie dydaktyczne tj.:
•    Pracownia Diagnostyki Samochodowej,
•    Pracownia Metrologii,
•    Pracownia Napraw Pojazdów Samochodowych.

Z kolei w przypadku branży Środowisko wyposażono następujące pracownie dydaktyczne:

•    Pracownia Produkcji Roślinnej,
•    Pracownia Produkcji Zwierzęcej,
•    Pracownia Techniki Rolniczej.

Ponadto w obiekcie Internatu Zespołu Szkół Zawodowych skonfigurowano nowoczesne pracownie w branży ICT i elektronika:
•    Pracownia Aplikacji Internetowych i Baz Danych
•    Pracownia Sieci Komputerowych i Interfejsów HMI
•    Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Robotyki i Prototypowania Układów Elektronicznych

Budowa obiektu oraz zakupy pomocy naukowo – dydaktycznych zostały zrealizowane w ramach projektu nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Należy również podkreślić, iż w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wdrażany jest także projekt nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej.

Zakres rzeczowo - finansowy projektu „szkoleniowego” obejmuje do 2022 roku, cykle ponadprogramowych zajęć zawodowych, szkolenia zawodowe w zakresie obsługi wózków widłowych, kombajnu oraz programowania robotów, a także ponadprogramowe staże i praktyki zawodowe. W zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej placówki prowadzone są branżowe kursy i szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe.  

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.