Przejdź do treści

Czwartek, 27.4.2017

Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-03-28

Powiatowy Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Dnia 24 marca na sali Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ulicy Reja odbył się  etap powiatowy XII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Konkurs obejmował wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu sztumskiego i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez Starostę Sztumskiego Pana Wojciecha Cymerysa a gościem specjalnym był Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj. Podczas przerwy w trakcie oczekiwań na przedstawienie punktacji przez komisję Pan Senator rozmawiał z uczniami na temat swojej pracy jak również odpowiadał na zadawane pytania.

czytaj całość: Powiatowy Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

2017-03-24

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów
z dnia 2-3 marca 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska oddział w Sztumie.
3. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu;
Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich;
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie;  
Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” w Uśnicach;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”;
Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”;
Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Niepełnosprawnej Koniecwałd.
Poniżej załączono protokoły z obrad komisji oraz Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

>> Plik do pobrania:

Uchwała oraz protokoły

czytaj całość: OGŁOSZENIE

2017-03-23

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017r.

Starostwo Powiatowe w Sztumie informuje, iż na terenie Powiatu Sztumskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach:
od 27.03.2017r. do 07.04.2017r.
Początek kwalifikacji od godz. 800
Powiatowa Komisja Lekarska od godz. 900

Miejscem stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej jest:
Sala mieszcząca się w budynku na terenie kompleksu szpitalnego w Sztumie przy ul. Reja 12.

Dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin powiatu wyznaczono następujące dni:
Miasto i Gmina Sztum:        27.03.2017r. – 30.03.2017r.
Miasto i Gmina Dzierzgoń:    31.03.2017r. – 03.04.2017r.
Gmina Stary Targ:            04.04.2017r.
Gmina Stary Dzierzgoń:        05.04.2017r.
Gmina Mikołajki Pomorskie:    06.04.2017r.
Kobiety:                07.04.2017r.

Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej winni posiadać:
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Posiadaną dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia.
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 (bez nakrycia głowy).
4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

czytaj całość: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017r.

2017-03-23

Licealiada

W dniu 21 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbyła się Licealiada pod hasłem – „Cyberprzemoc – hejtom i agresji w internecie ”. Celem tegorocznej licealiady było zwrócenie uwagi uczniów na rosnący problem przemocy i agresji w sieci.
Po raz pierwszy Licealiadę zorganizowano w 2000 roku, pomysłodawczynią oraz wieloletnią organizatorką była Pani Leokadia Ćwirko-Zielińska, której to imieniem nazwano coroczny konkurs literacki odbywający się podczas trwania Licealiady.
W uroczystości wziął udział Starosta Sztumski Pan Wojciech Cymerys, który w imieniu samorządu powiatowego ufundował czek dla najlepszej klasy. Zwycięzcami okazała się klasa II A, której wychowawczynią jest Pani Beata Ostrowska-Nenczak.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!czytaj całość: Licealiada

2017-03-20

Dofinansowanie projektu - Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim

W dniu 20 marca 2017r.  Zarząd Powiatu Sztumskiego zawarł umowę z Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” ze środków  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Wartość projektu wynosi 3 819 588,71 złotych brutto, z czego pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 1 909 794,71 złotych. Wkład własny projektu został zabezpieczony na podstawie porozumień partnerskich przez samorząd powiatowy oraz trzy samorządy gminne partycypujące finansowo w kosztach projektu, według poniższego zestawienia:

Miasto i Gmina Sztum
Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G Sztum, ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina etap II,  długość odcinka 0,899km

Miasto i Gmina Dzierzgoń
Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu,  długość odcinka 0,150km

Gmina Stary Dzierzgoń
Przebudowa drogi powiatowej nr 3145G DW 515 Górki – (Obrzynowo), odcinek Monasterzysko Wielkie - Górki,  długość odcinka 3,440km

czytaj całość: Dofinansowanie projektu - Przebudowa 4,489km dróg w powiecie sztumskim

Informacje dla organizacji pozarządowych

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.