Przejdź do treści

Piątek, 24.5.2019

Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-04-23

VII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) zwołuję VII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr V z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08.03.2019 roku.
5. Przyjęcie Protokołu nr VI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2019 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 rok- referuje przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku.
7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego za 2018 rok- referuje przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej w Malborku.
8. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej  Sztumie za 2018 rok- referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna Cielas.
9. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2018 rok z uwzględnieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej wraz z informacją z realizacji PFRON i rodzin zastępczych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
10. Informacja z realizacji rocznego Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2019- 2021” – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021” – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
c)w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów – referuje inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota,
d) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  sztumskiego na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020r. - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2019 r. - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
f) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
g) w sprawie zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

czytaj całość: VII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2019-04-10

Uroczystość upamiętniające 79 - rocznicę zbrodni katyńskiej , 9 - rocznicę ofiar katastrofy smoleńskiej w powiecie sztumskim.

Wspólną modlitwą za zmarłych, przy Głazie Pamięci w Sztumie, którą celebrował ks. dziekan kan. mgr Andrzej Starczewski rozpoczęła się powiatowa uroczystość obchodów Dnia Pamięci Ofiar w 79-rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 9 rocznicy Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
Zarys historyczny wydarzeń z kwietnia 1940 r. oraz katastrofy smoleńskiej w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią w kwietniu 2010, przedstawił Pan Mariusz Krause nauczyciel z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, kierując tym samym podziękowania do samorządu za organizację oficjalnych obchodów tego dnia. Pani Starosta Sylwia Celmer podkreśliła jak ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach odgrywa historia i akcentowanie pamięci o ludziach, którzy odeszli w służbie ojczyźnie.  Składając tym samym podziękowanie zebranym za ich obecność, która jest świadectwem pamięci o ofiarach.
O godz. 8.41 dźwiękiem syreny alarmowej, złożeniem kwiatów uczczono pamięć o ofiarach.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Sztumski Sylwia Celmer, Wicestarosta Kazimierz Szewczun, ks. dziekan kan. mgr Andrzej Starczewski, Członkowie Zarządu Powiatowego, radni powiatu sztumskiego, przedstawiciele służb mundurowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej  Policji, Zakładu Karnego, Ochotniczych Straży Pożarnych,  przedstawiciele; samorządów gminnych, KRUS oraz ARiMR, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz  mieszkańcy powiatu sztumskiego.

czytaj całość: Uroczystość upamiętniające 79 - rocznicę zbrodni katyńskiej , 9 - rocznicę ofiar katastrofy smoleńskiej w powiecie sztumskim.

2019-04-10

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.
Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:
1)    imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 3 do Trybu);
2)    oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019).
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
Załącznik nr 1 do Trybu;
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 r.;
Załącznik nr 3 do Trybu;

czytaj całość: Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego

2019-04-10

Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

9 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Sztumie na zaproszenie Starosty Sztumskiego – Sylwii Celmer odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sztumski oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Przedmiotem spotkania było omówienie problemów dotyczących odbywającego się strajku nauczycieli w podległych placówkach. Ogólnopolski strajk pracowników oświaty objął również placówki powiatowe, za wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu. Liczba strajkujących nauczycieli na dzień spotkania wynosiła 55 osób, co stanowi 34 procent  wszystkich zatrudnionych, natomiast gotowość do pracy zgłosiło  50 nauczycieli. Podczas akcji strajkowej dyrektorzy zapewniają dzieciom i uczniom niezbędną opiekę.  Tam, gdzie z uwagi na zaistniałą sytuację, nie mogą odbywać się zajęcia edukacyjne zgodnie z planem, prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Mając na uwadze powyższe nadzwyczajne okoliczności, Starosta Sztumski monitoruje na bieżąco sytuację i podejmuje wszelkie możliwe działania związane z zapewnieniem dzieciom i uczniom należytej opieki w trakcie strajku.

czytaj całość: Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

2019-04-09

Uroczystość upamiętniająca 79-rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9-rocznicę katastrofy Smoleńskiej

Starostwo Powiatowe w Sztumie pragnie zaprosić wszystkich Mieszkańców Powiatu na uroczystość upamiętniającą 79-rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9-rocznicę katastrofy Smoleńskiej, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 przy Głazie Pamięci, znajdującym się przy budynku PKO Bank Polski S.A.

czytaj całość: Uroczystość upamiętniająca 79-rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9-rocznicę katastrofy Smoleńskiej

2019-04-05

Dzień Grzeczności za Kierownicą

Każdy z nas pewnie nie raz zatrąbił bez powodu na innego kierowcę. Życie w ciągłym biegu powoduje, że stale brakuje nam czasu. Żyjemy szybko, spieszymy się do pracy, do domu i z tego powodu, często kultura jazdy kierowców pozostawia wiele do życzenia. Dziś, 5 kwietnia, w Dniu Grzeczności za Kierownicą apelujemy do mieszkańców powiatu o zachowanie rozsądku i zrozumienia dla kierowców poruszających się po naszych drogach wolniej, niż pozwalają na to przepisy o ruchu drogowym. Odrobina życzliwości wobec innych uczestników ruchu drogowego na pewno zaowocuje tym, że będziemy mogli poczuć się bezpieczniej za kierownicą.

czytaj całość: Dzień Grzeczności za Kierownicą

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.