Wizyta studyjna

W dniu 13 kwietnia 2018r. samorząd powiatu sztumskiego gościł w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach Komisję działającą przy Kierowniku Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”. Komisji przewodniczyła Pani Teresa Szakiel Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wizyta studyjna Komisji obejmowała monitoring postępu realizacji projektu zintegrowanego realizowanego przez powiat sztumski w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” .

W ramach przedsięwzięcia strategicznego, o którym mowa powyżej w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wdrażane są niżej wymienione projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

1. Projekt nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej,

2. Projekt nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

W ramach projektu inwestycyjnego powstał nowoczesny obiekt warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, w którym powstanie 6 pracowni i warsztatów dydaktycznych w branży Transport, logistyka i motoryzacja oraz branży Środowisko:

Pracownia Diagnostyki Samochodowej Pracownia Metrologii Pracownia Napraw Pojazdów Samochodowych Pracownia Produkcji Roślinnej Pracownia Produkcji Zwierzęcej Pracownia Techniki Rolniczej

Ponadto w ramach projektu zostaną także wyposażone 3 pracownie w branży ICT i elektronika, a mianowicie:

Pracownia Aplikacji Internetowych i Baz Danych Pracownia Sieci Komputerowych i Interfejsów HMI Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Robotyki i Prototypowania Układów Elektronicznych

Z kolei w ramach projektu „miękkiego”, uczniowie szkoły uczestniczą w cyklach ponadprogramowych zajęć zawodowych, szkoleniach zawodowych w zakresie obsługi wózków widłowych, kombajnu oraz programowania robotów, a także ponadprogramowych stażach i praktykach zawodowych. W zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej placówki prowadzone są branżowe kursy i szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe.

09.JPG


01.JPG

 

02.JPG

 

03.JPG

 

04.JPG

 

05.JPG

 

06.JPG

 

07.JPG

 

08.JPG

 

09.JPG

 

10.JPG

 

11.JPG

 

12.JPG

 

13.JPG

 

14.JPG

 

15.JPG

 

16.JPG

 

17.JPG

 

18.JPG

 

19.JPG

 

20.JPG

 

21.JPG

 

22.JPG

 

23.JPG

 

24.JPG

 

25.JPG

 

26.JPG

 

27.JPG

 

28.JPG

 

29.JPG

 

30.JPG

 

31.JPG

 

32.JPG

 

33.JPG

 

34.JPG