ZAWIADOMIENIE

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Sztumie odbędzie się sesja Nr IX Rady Powiatu Sztumskiego.
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr VIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 17.05.2019 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
6. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2018 roku – referuje Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jan Wieczorek.
7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2018 rok – referuje Dyrektor Szpitala Polskiego w Sztumie Marzanna Kaczanowska.  
8. Sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
9. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w powiecie sztumskim w 2018 roku - – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
c) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sztumskiego od dnia 1 września 2019 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
e) w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
f) w sprawie dofinansowania programu polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 +  z grupy ryzyka” - referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
h) w sprawie zmianie uchwały Nr IV/31/2019  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
i) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2018r. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
11. Debata nad raportem o stanie powiatu sztumskiego:
a) głosy radnych
b) głosy mieszkańców.
12. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sztumskiego wotum zaufania.
a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla zarządu powiatu sztumskiego- referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.  
13. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2018 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
14. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
15. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2018 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Zbigniew Pędziwilk.
16. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.             
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

>> Plik do pobrania:

Wzór pisemnego zgłoszenia mieszkańca powiatu sztumskiego do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu wraz z wzorem listy podpisów