zwołuję XL sesję Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXIX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.03.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2017 rok – referuje Dyrektor Szpitala Polskiego Sztum Marzanna Kaczanowska
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2017 rok wraz z informacją z realizacji PFRON i rodzin zastępczych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska
10. Sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich  
11. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Sprawy różne.             
15. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun