POWIŚLAŃSKIE E-ZDROWIE DLA PSYCHIATRII

NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. w dniu 20 marca 2017 r. spółka zawarła umowę z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację projektu z zakresu informatyzacji pn.
„ Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii”


Niniejszy projekt współfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne.
Projekt, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania, systemów, urządzeń
i sprzętu realizowany będzie w województwie pomorskim, w powiatach kwidzyńskim, sztumskim i malborskim, na terenie wszystkich lokalizacji Zamawiającego: Szpital Psychiatryczny w Prabutach, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Malborku, Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
w Sztumie oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie.