Przejdź do treści

Niedziela, 12.7.2020

Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Powiat Sztumski

2020-01-07

Informacje dla organizacji pozarządowych 2018-2019

Informacje dla organizacji pozarządowych 2018-2019

2019-11-13

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie:
Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Powiatu Sztumskiego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu przedłożenia pisemnych opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. .
Konsultacje były prowadzone od dnia 17 października do 31 października 2019 r.;
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,82-400 Sztum,
3)bezpośrednio poprzez złożenie formularza w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pokój nr 22.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa.   
W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag i opinii do projektu uchwały.


 

2019-10-17
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-na-rok-2020.html

 


2019-05-16
Ruszył nabór do wolontariatu podczas Święta Wolności i Solidarności! Więcej informacji

 2019-04-18
W imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 w ramach programu Pajacyk. Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia  Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/  

 


2019-04-18
Starostwo Powiatowe w Sztumie zachęca do
udziału w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” - więcej informacji

 


2019-03-21
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2019 z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

 

http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-2019-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-i-pomocy-spolecznej.html

 


 

2019-03-18

UCHWAŁA NR 33/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

UCHWAŁA NR 34/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia18 marca 2019 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 


 

 

2019-02-18

Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w Pomorskiem, na spotkanie informacyjne dotyczące założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursach w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

szczegóły...

 


 

2019-02-06

UCHWAŁA NR 23/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 04.02.2019 ROKU
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA NR 24/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 04.02.2019 ROKU
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 


 

 

2019-02-04

UCHWAŁA NR 23/2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 04.02.2019 ROKU
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
 

2019-01-22

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI WYNIKAJĄCY Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/komunikat-dla-stowarzyszen-oraz-fundacji-wynikajacy-z-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html

 

 


 

 

2019-01-18

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w Tczewie 22 stycznia 2019 r. oraz w Kwidzynie 23 stycznia 2019 r., poświęcone planowanym terminom ogłoszenia naborów wniosków w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych Programów Operacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

>> Plik do pobrania

Program i formularze

 


 

2019-01-17

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie. Wysokość środków finansowych na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 20 000 zł. Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sztumie na zadanie zawarte  w ofercie pod nazwą „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” w wysokości 20 000 zł. więce informacji http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-2019-z-zakresu-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu.html

>> Plik do pobrania:

Uchwała nr 16/2019 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.

 2019-01-16
Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały  nr XLVI/253/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 


 

 

2018-12-21

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim w okresie  Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Zarząd Powiatu Sztumskiego uprzejmie informuje, że w dniu 20.12.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert  powołanej Uchwałą
nr 2/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23.11.2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r. oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Protokół z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 20.12.2018r.
Na realizację w/w zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Społeczną „Bona Fide”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania   w 2019r. wynosi 1.130 000 zł.
Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej
i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Fundacji Społecznej „Bona Fide” w wysokości 1.130 000 zł na zadanie zawarte  w ofercie.

Informacja o przyznaniu dotacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego w zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer

 


 

2018-12-13

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

>> Plik do pobrania:

UCHWAŁA NR 12/2018 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 13.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

WZÓR / OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


2018-12-10

UCHWAŁA NR 8/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

 


 

2018-11-23

UCHWAŁA Nr 1/2018 ZARZĄDU  POWIATU  SZTUMSKIEGO z dnia 23.11.2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

>> Pliki do pobrania:
Uchwała

Załącznik Nr 1- wzór umowy

Załacznik Nr 2- wzór oferty

 


 

2018-11-08

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

 

 


 

2018-10-25

Informacia o wynikach konsultacii Rocznego Programu Wspólpracy na 2019 rok.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Rocznego Programu Współpracy
Samorządu Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 


 

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Powiatu Sztumskiego na rok 2019, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Powiatem Sztumskim. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu sztumskiego.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 5 października 2018 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na 19 października 2018 r.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie na formularzu określonym Uchwałą Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,

2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum,

3) bezpośrednio poprzez złożenie formularza w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pokój nr 22.

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl w aktualnościach oraz zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”.

>> Pliki do pobrania:

Roczny Program Współpracy na rok 2019

Formularz do konsultacji rocznego programu współpracy

 

 


 

2018-10-09

Fundacja Pokolenia Serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowe dot. konkursu grantowego „Równać Szanse”:

10  października (środa) godz. 17:00 w biurze Fundacji Pokolenia
(ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew).

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom: bibliotek, domów kultury, świetlic, organizacji pozarządowych (w tym OSP) i grup nieformalnych osób dorosłych, działających lub chcących działać na rzecz młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast.
Podczas zajęć mowa będzie o tym jak ubiegać się o dotacje (do 8500zł) w ramach konkursu i jak planować projekty w ramach RS. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Operatora dla woj. pomorskiego – Stowarzyszenia Światowid z Wielkopolski.
Udział bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek w trakcie zajęć! Zgłoszenia poprzez formularz on-line.

Więcej szczegółów odnośnie spotkania i samego Programu "Równać Szanse" na stronie: http://fundacjapokolenia.pl/tczew-szkolenie-program-rownac-szanse/

 


 

 

2018-09-17

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:
· na stronach internetowych Urzędu www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu;
· na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp;
· na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27;
· w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, p. 330, w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 14 września 2018 r. do 24 września 2018 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego na stronie https://rops.pomorskie.eu oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: m.julkowska@pomorskie.eu w terminie do 24.09.2018 roku, do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Osobami do kontaktu są:
Agata Chrul, kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel.: 58 32 68 572,

Magdalena Jułkowska, pracownik Biura, tel.: 58 32 68 897.

>> Pliki do pobrania

formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu PW 2019

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 


 

 

2018-08-28

 

 

 


 

2018-07-12

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje, że w dniu 05.07.2018 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu, złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Spotkania integracyjne, Wyjazd do Krynicy Morskiej.
Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 19 lipca 2018 roku osobiście w Starostwie Powiatowym w Sztumie pok. 26 lub drogą elektroniczną na adres: edukacja@powiatsztumski.pl (skan z podpisem).

>> Pliki do pobrania

Formularz

Oferta

 

 


 

2018-05-23

Uchwała NR 2572018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 21.05.2018 r.w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

 

 


 

2018-05-11

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z RODO.

Drodzy Liderzy NGOs,

W imieniu Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych bardzo serdecznie ZAPRASZAMY na szkolenie z RODO związane z obowiązkami, jakie czekają również organizacje pozarządowe w kontekście ochrony danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w dniu 12.05.2018 r. od godz. 9.00.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus - Tołłoczko - Przewodniczący Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego, specjalista ds. organizacji pozarządowych z Warszawy.

Szkolenie jest nieodpłatne.

Zapraszamy:

W imieniu PROP

Marek Olechnowicz – Przewodniczący. 

 


 

2018-04-20

UWAGA STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 pkt 1 Ustawy z dnia 25 września
2015 r o zmianie Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 210).
W związku z powyższym  stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane do dnia 20 maja 2016 roku mają obowiązek przerejestrować się do nowej ewidencji do dnia 20 maja 2018 roku. Po tym czasie, brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Aby stowarzyszenie mogło dalej działać należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń

 

 


 

2018-04-12

UCHWAŁA Nr 251/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie ponownego ogoszenia otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza ponownie otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na zadana z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

 


 

 

 

2018-03-21

Uchwała NR 245/2018 ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGO z  dnia 19 marca  2018 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała NR 246/2018 Zarządu  Powiatu Sztumskiego z dnia 19marca 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

 

Uchwała NR 247/2018 ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 19 marca 2018 ROKU

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

 

 


 

 

2018-03-15

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczące obowiązków i sankcji wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.).

 

 

 


 

 

2018-01-31

Uchwała nr 236/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Uchwała nr 237/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

UCHWAŁA NR 233/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA NR 234/2018
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowejwydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.