Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy


W dniu 26 października 2011 roku Rada Powiatu Sztumskiego podjęła uchwałę o współpracy z Województwem Pomorskim w zakresie realizacji projektu systemowego pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt skierowany jest do szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie 20 powiatów województwa pomorskiego i realizowany jest przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorcami.
Działania w ramach projektu:

  1. kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez kampanię medialną, organizację konferencji i targów oraz wykonanie portalu,
  2. opracowanie standardów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół biorących udział w projekcie,
  3. prowadzenie warsztatów z całożyciowego doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym w tym celu programem,
  4. prowadzenie zajęć z języka obcego zawodowego zgodnie z opracowanym w tym celu programem,
  5. stworzenie bazy kompetencji jako narzędzia umożliwiającego niwelowanie luk kompetencyjnych w kształceniu zawodowym,
  6. doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkołach zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  7. organizacja kursów dających dodatkowe kwalifikacje,
  8. organizacja wizyt u pracodawców biorących udział w Projekcie uczniów w celu zapoznania ich z warunkami i zasadami obowiązującymi u przedsiębiorców.


Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2011r. do 31.08.2014r. Całkowita kwota dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych z terenu Powiatu Sztumskiego w ramach projektu wynosi 115 875 zł, w tym wkład własny powiatu 38 585 zł. Z terenu Powiatu Sztumskiego udział w projekcie bierze ok. 600 uczniów z następujących szkół: Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.