Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2020-01-27T10:11:08+01:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP w całym kraju]]> 2020-01-23T00:00:00+01:00 2020-01-24T09:03:11+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/1-stopien-alarmowy-alfa-i-alfa-crp-w-calym-kraju.html Od 23 do 29 stycznia w Polsce obowiązują stopnie alarmowe: 2. stopień alarmowy BRAVO w województwie  małopolskim oraz 1. stopień alarmowy ALFA i  ALFA-CRP w całym kraju. Zostały wprowadzone w związku obchodami 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Zarządzenie podpisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Stopnie z rozszerzeniem CRP dotyczą zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wprowadza je, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.Źródło: https://rcb.gov.pl/ <![CDATA[Zawsze gotowi, zawsz blisko - sztandar 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej]]> 2020-01-22T00:00:00+01:00 2020-01-22T16:36:27+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zawsze-gotowi-zawsz-blisko-sztandar-7-pomorskiej-brygady-obrony-terytorialnej.html Wojska obrony terytorialnej to piąty, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W środę, 15 stycznia, w siedzibie Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku odbyło się spotkanie w związku z rozpoczęciem procedowania ufundowania jednostce sztandaru. Spotkanie poprowadził kmdr Tomasz Laskowski, Dowódca Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zebrani  mogli zobaczyć prezentację dotyczącą działalności 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i informacje o patronie jednostki kpt. mar. Adamie Dedio.Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Świtowej, samorządów z województwa pomorskiego i organizacji pozarządowych mogli też zobaczyć projekt planowanego sztandaru. Specjalista 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Ireneusz Kaczmarek opowiedział zebranym co oznaczają poszczególne elementy sztandaru i co oznaczają znajdujące się tam skróty. Przedstawiono również harmonogram prac nad nadaniem takiego sztandaru. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli organizatorów nadanie sztandaru nastąpi podczas uroczystej ceremonii na Targu Węglowym w Gdańsku w niedziele 19 kwietnia. Istnieje prawdopodobieństwo, że w uroczystości weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda. – Powiat sztumski będzie się starał włączyć w akcję i wesprzeć działania na rzecz nadania sztandaru jednostce. Ciągle mamy bowiem w pamięci wydarzenia z 13 czerwca 2019 r. kiedy to wojska obrony terytorialnej pomagały naszym mieszkańcom niwelować skutki nawałnicy. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej tak prężnie rozwijała– mówi starosta Sylwia Celmer. Dla przypomnienia -  żołnierze wojsk obrony terytorialnej (WOT) są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym mają zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny mają wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT jest przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, jego zadaniem jest wspierać i uzupełniać ich działania. Tylko działająca na naszym terenie 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już tysiąc osób. <![CDATA[Kwiaty na grobie powstańca ]]> 2020-01-22T00:00:00+01:00 2020-01-22T16:43:01+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/kwiaty-na-grobie-powstanca.html 157 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Na pamiątkę tych wydarzeń starosta Sylwia Celmer w towarzystwie swojego zastępcy i  radnych złożyli kwiaty na grobie Henryka Donimirskiego, uczestnika zrywu niepodległościowego lat 1863-1864. Powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi. Jednak poza Żmudzią i rozrzuconymi ośrodkami na Białorusi w Inflantach Polskich oraz innych Ziemiach Zabranych, masa społeczeństwa nie była gotowa poprzeć „pańskiego” zrywu. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela, na Litwie zginęło 10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tys.Po upadku powstania kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet w 1868 wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. W latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa miejskie, doprowadzając je tym samym do upadku. W roku 1874 zniesiono urząd namiestnika, a w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej. Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach i w etnicznej Rosji uwłaszczenia chłopów, zarówno w Królestwie, jak i na ziemiach zabranych.Na podstawie: wikipedia.org. <![CDATA[Dyrektorzy o swoich pomysłach i potrzebach ]]> 2020-01-21T00:00:00+01:00 2020-01-22T16:30:26+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/dyrektorzy-o-swoich-pomyslach-i-potrzebach.html Powiat sztumski stara się kłaść duży nacisk na rozwój oświaty i stwarzanie nowych możliwości młodym ludziom. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu są narady organizowane z dyrektorami szkół podległych starostwu. Pierwsze z tegorocznych spotkań odbyło sią 14 stycznia. Zebranie poprowadziły panie starosta Sylwia Celmer i Gabriela Smolińska naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia sztumskiego starostwa. W pierwszej kolejności omówiono najpilniejsze sprawy bieżące. Podjęto dyskusję nad wynikami matur i egzaminów zawodowych. Wyznaczono kilka filarów, które mogłyby mieć wpływ na wyniki tych egzaminów. Dyrektorzy bardzo odpowiedzialnie podeszli do tematu. Innym z podejmowanych tematów, była kwestia przyciągnięcia do szkół powiatowych  jeszcze większej ilości uczniów. Wywiązała się dyskusja o tym w jakich miesiącach i jak często najlepiej robić tego typu spotkania. Kolejnym punktem obrad była kwestia planu rekrutacji do placówek prowadzonych przez Powiat Sztumski. Zgodnie z zapowiedziami nowy harmonogram ma być atrakcyjny dla przyszłego ucznia, spójny i przygotowywany w partnerstwie między jednostkami. Podczas obrad dyrektorom przedstawiony też został nowy pracownik starostwa, który odpowiedzialny ma być za promocję. Rozmawiano o przekazie informacji i kalendarzu imprez na najbliższy rok. Dyrektorzy przedstawili również plany swoich placówek w związku z obchodami „Roku setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu”. Dzięki temu, wiemy już dzisiaj, że planowany jest między innymi Pierwszy Plebiscytowy Rajd Uśnice-Biała Góra. O szczegółach nie tyko rajdu, ale i innych związanych z tą chwalebną rocznicą wydarzeniach będziemy Państwa informować na bieżąco.  Spotkania dyrektorów szkół będą regularni kontynuowane. <![CDATA[System Obsługi Wsparcia ]]> 2020-01-20T00:00:00+01:00 2020-01-20T13:12:56+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/system-obslugi-wsparcia.html Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinasowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia.  Zaktualizowane formularze wniosków dostępne są na portalu edukacyjno – informacyjnym www.portal-sow.pfron.org.pl Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. <![CDATA[Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych]]> 2020-09-01T00:00:00+02:00 2020-01-14T13:43:22+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2020ogloszenie-naboru-do-komisji-konkursowych.html Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwałynr XIII/96/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiegoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:- są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sztumie należy przesłać na adres:Starostwo Powiatowe w Sztumieul. Mickiewicza 3182-400 Sztumlub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sztumie, w terminie do 22.01.2020 r. do godz. 15:30.IV. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Sztumskiego w oparciuo posiadane przez kandydatów kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracyw charakterze członka komisji konkursowej.V. Zgodnie z art. 15 ust. 2d. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.VIII Członkowie komisji konkursowej.1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:1) czynny udział w pracach Komisji,2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.3. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Sztumskiego.4. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. >> Pliki do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIA Klauzula informacyjna OTWARTY KONKURS OFERT UCHWAŁA NR 83/2020 ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 08.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020. WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO <![CDATA[Mieszkańcy nie zawiedli – sukces świątecznej zbiórki dla najmłodszych ]]> 2020-09-01T00:00:00+02:00 2020-01-17T13:41:49+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/mieszkancy-nie-zawiedli-sukces-swiatecznej-zbiorki-dla-najmlodszych.html Dużym powodzeniem cieszyła się tegoroczna świąteczna zbiórka dla najmłodszych pacjentów sztumskiego szpitala. Dzięki akcji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe przez cały grudzień można było zostawiać w placówce upominki dla potrzebujących dzieci. Przez miesiąc czasu udało się zebrać między innymi gry planszowe, książki i artykuły plastyczne.  Prezentów było tak dużo, że udało się obdarować aż dwie placówki. To co widzą państwo na zdjęciu pod choinką ustawioną w starostwie to nawet nie połowa rzeczy, które trafią do potrzebujących dzieci. Okazało się, że w akcję zainicjowaną przez starostę Sylwię Celmer włączyli się mieszkańcy powiatu, radni powiatowi i sami pracownicy placówki. Inicjatorom akcji momentami aż brakowało miejsca, tak wielki okazał się odzew na apel. Dzięki temu upominki trafiły nie tylko na oddział dziecięcy sztumskiego szpitala, ale i do podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu. Organizatorzy przedsięwzięcia bardzo dziękują za wszystkie przekazane dary i tak liczne włączenie się w świąteczną zbiórkę na rzecz najmłodszych. <![CDATA[Powiatowy Rzecznik Konsumentów ]]> 2020-03-01T00:00:00+01:00 2020-03-01T12:11:40+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2020powiatowy-rzecznik-konsumentow.html Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela wsparcia wszystkim zainteresowanym konsumentom, przede wszystkim z terenu powiatu sztumskiego.Rzecznik przyjmuje interesantów w biurze zlokalizowanym w pokoju numer 15:– I piętro budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie (po lewej stronie w głębi korytarza)Osobiście najlepiej kontaktować się w specjalnie dedykowanych dniach, tj:- w wtorki i w czwartki w godz.  od 10:00 – 13:00 oraz- w środy w godz. 15:00 – 16:00.Zalecane jest przyniesienie na konsultacje wszystkich posiadanych dokumentów związanych z problemem konsumenckim do wglądu.Ponadto kontakt z Rzecznikiem możliwy jest poprzez telefon oraz pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Z uwagi na dużą ilość zgłaszających się osób, sugerowane jest poprzedzenie spotkania stosowną awizacją poprzez Punkt Podawczy Starostwa (parter budynku), które czynne jest codziennie :- poniedziałki, wtorki  i czwartki w godz. 7:30.00 – 15:30;- w środy w godz. 7:30 – 17:00;- w piątki w godz. 7:30-14:00.Telefonicznie można kontaktować się wybierając nr (0 55) 26-77-431 oraz elektronicznie z wykorzystaniem adresu email: rzecznik.konsumentow@powiatsztumski.pl.W pierwszej kolejności Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie udziela odpowiedzi konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu sztumskiego zgłaszającym się osobiście (także telefonicznie), a także emaile zawierające pełne dane personalne.Korespondencja tradycyjna - winna być kierowana na adres Starostwa Powiatowego w Sztumie - ul. Mickiewicza 21, 82-400  Sztum,  z dopiskiem Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sztumie.Zgłaszając problem konsumencki należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą do wglądu (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy etc.). W przypadku gdy dokument ma stanowić załącznik do zgłoszenia powinien on być w formie kserokopii.Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i rodzaju naruszonego prawa oraz umożliwi wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich. <![CDATA[OGŁOSZENIE]]> 2020-03-01T00:00:00+01:00 2020-03-01T22:30:13+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ogloszenie20190102.html OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr 71/2019  z dnia 19.11.2019 r. ustalił termin na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2020.Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie do dnia 7 lutego 2020 roku.Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.Ewelina ŁęgowskaKierownik PCPR w Sztumie <![CDATA[INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGO]]> 2020-02-01T00:00:00+01:00 2020-02-01T12:14:08+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/202001informacja-starosty-sztumskiego.html INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGOw sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy w roku 2020 r. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sztumskiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczną działanie od dnia 01 stycznia 2020 roku.1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:1)    Joanna Wojniło - adwokatwedług harmonogramu: - od poniedziałku do czwartku – w godz. od 11.00 do 15.00, - w piątek – w godz. od 10.00 do 14.00.Telefon kontaktowy (55) 267-74-222. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu OVUM z siedzibą w  Gdyni 81-388, ul. Traugutta 2. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie według harmonogramu:1)    poniedziałek, wtorek, piątek - adwokat/doradca Agata Lizińska,2)    środa - adwokat/doradca Piotr Dworak,3)    czwartek - doradca/mediator Krzysztof Urban, - od poniedziałku do piątku  – w godz. od 7.30 do 11.30Telefon kontaktowy (55) 276-22-50 Starosta SztumskiSylwia Celmer <![CDATA[Transmisja XIV sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2019-12-30T00:00:00+01:00 2019-12-30T11:13:53+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2019transmisja-xiv-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html <![CDATA[Życzenia]]> 2019-12-23T00:00:00+01:00 2019-12-30T11:14:53+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zyczenia201912.html <![CDATA[Konkurs Fotograficzny „Powiat Sztumski – tu jest pięknie” ]]> 2019-12-23T00:00:00+01:00 2019-12-23T14:18:14+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/konkurs-fotograficzny-powiat-sztumski-tu-jest-pieknie.html Uprzejmie informujemy, iż Konkurs Fotograficzny „Powiat Sztumski – tu jest pięknie” został rozstrzygnięty.Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy prac wykonanych przez 29 autorów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sztumskiego wyłoniła następujących laureatów: Kategoria:1. Miasto/wieśa) Beniamin Rogowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;b) Karolina Falkowska – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.2. Architektura/zabyteka) Agata Złotnik – uczennica Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;b) Kacper Laskowski – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.3. Przyroda/krajobraza) Szymon Gręda – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie;b) Ofelia Wróblewska – uczennica Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi na początku 2020 r. <![CDATA[Światełko Betlejemskie]]> 2019-12-20T00:00:00+01:00 2019-12-20T14:26:04+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/swiatelko-betlejemskie19.html W dniu dzisiejszym, tj. 20 grudnia br. do Starostwa Powiatowego w Sztumie przybyli Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego ze  Światełkiem Betlejemskim – symbolem zrozumienia i pojednania. W tym roku przekazaniu światła towarzyszy hasło „Światło, które daje moc”. Warto przypomnieć, iż idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. W bieżącym roku Harcerze odebrali światło z rąk skautów słowackich na Krzeptówkach w Zakopanem w niedzielę 15 grudnia. Stamtąd rozpoczęło swoją wędrówkę po całym kraju. <![CDATA[XIV sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2019-12-20T00:00:00+01:00 2019-12-28T11:29:10+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/axiv-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przyjęcie Protokołu nr XIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.11.2019 roku. 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego: a) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2020 – referuje Przewodniczący Komisji Teresa Skolimowska,b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2020 – referuje Przewodniczący Komisji Grzegorz Kostrzewa,c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2020– referuje Przewodniczący Komisji Łukasz Merchut,d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2020 – referuje Przewodnicząca Komisji Zbigniew Pędziwilk.e) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2020 rok – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Dobrosława Frączek,f) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok.- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,g) w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2020 r - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,h) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,i) w sprawie o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020 - 2028. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.9. Przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2020 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.10.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego: a) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,b) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok - referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.11. Wnioski i oświadczenia.12. Sprawy różne.13. Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Dobrosława Frączek