Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2017-12-17T07:16:54+01:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Jubileusz 70 – lecia działalnośći Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie]]> 2017-12-08T00:00:00+01:00 2017-12-08T09:15:07+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/jubileusz-70-lecia-dzialalnosci-cechu-rzemiosl-roznych-w-sztumie.html Dnia 24.11.2017 r. odbyła się uroczystość obchodów 70 – lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Anny w Sztumie. Na uroczystość zostali zaproszeni goście m. in. Senator RP Leszek Czarnobaj, Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun. Po mszy świętej zebrani goście i poczty sztandarowe udały się bulwarem sztumskim pod budynek cechu na odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Poświęcenia dokonał kapelan Rzemiosła Sztumskiego ks. Andrzej Starczewski. Kolejnym punktem programu był przemarsz bulwarem zamkowym wszystkich zebranych do Sztumskiego Centrum Kultury na dalszy ciąg uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu oraz przywitaniu gości wręczone zostały odznaczenia regionalne i rzemieślnicze. Starosta Sztumski wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Sztumskiego wręczyli Medale Honorowe „W Uznaniu Zasług dla Powiatu Sztumskiego”. Medale otrzymali: Andrzej Wesołowski, Zbigniew Laskowski, Wiesław Szajda, Gerhard Radtke i Waldemar Wiśniewski. Serdecznie gratulujemy osobom odznaczonym   <![CDATA[Informacja w sprawie utrudnia w ruchu drogowym na ul. Polnej w Sztumie]]> 2017-12-07T00:00:00+01:00 2017-12-07T15:25:26+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja-w-sprawie-utrudnia-w-ruchu-drogowym-na-ul-polnej-w-sztumie.html Informujemy, że w dniu 08.12.2017 r. w godzinach przedpołudniowych w związku z  awaryjną naprawą nawierzchni przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 3171G ul. Polna w Sztumie, będzie wyłączony jeden pas ruchu. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy przejazdu kolejowego. <![CDATA[Wideorelacja - XXXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2017-12-04T00:00:00+01:00 2017-12-04T14:14:24+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wideorelacja-xxxvi-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html 1/3 2/3 3/3 <![CDATA[Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym]]> 2017-12-04T00:00:00+01:00 2017-12-04T14:17:54+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/stanowisko-rady-powiatu-sztumskiego-w-sprawie-proponowanych-zmian-w-kodeksie-wyborczym.html Rada Powiatu Sztumskiego krytycznie ocenia niektóre zmiany w Kodeksie Wyborczym zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Za szczególnie niewłaściwe uważamy likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach i wprowadzenie wyborów proporcjonalnych.  W znacznym stopniu wpłynie to na upolitycznienie wyborów w tych samorządach i pozbawi szansy na zasiadanie w organach stanowiących, lokalnych liderów i działaczy społecznych. W małych gminach wyborcy kierują się przede wszystkim znajomością konkretnego kandydata a nie preferencjami partyjnymi.Poważne zastrzeżenia mamy też do zmniejszenia okręgów wyborczych i mniejszej liczby mandatów. Rodzi to podejrzenie, że mandaty będą uzyskiwały komitety wyborcze partii politycznych  o znacznym poparciu społecznym, natomiast komitety obywatelskie, lokalne nie będą brały udziału w podziale mandatów. Będzie to miało negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i samorządności.Wiele wątpliwości budzi zamiar wprowadzenia  wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, których będzie powoływała Państwowa Komisja Wyborcza wybierana przez polityków. Komisarze uzyskają uprawnienia pozwalające na ingerowanie w pracę organów samorządu terytorialnego w trakcie kampanii wyborczej, będą mogli oceniać i uchylać decyzję rady, wójta, burmistrza i prezydenta. Komisarze będą mieli nieograniczony i niekontrolowany wpływ na tworzenie okręgów wyborczych, bez konsultacji z lokalnymi społecznościami.W przedłożonym projekcie zniesiono wymóg by kandydat do rady określonej jst był mieszkańcem tej jednostki. Za wystarczające uznano zamieszkiwanie w danym województwie. Uważamy, że lokalna społeczność powinna wybierać rządzących spośród siebie a nie wybierać osoby „przywożone w teczkach”.Niezależna i sprawnie działająca administracja wyborcza jest fundamentem zaufania obywateli do uczciwości wyborów. Propozycje zgłoszone w projekcie niosą ryzyko upolitycznienia instytucji odpowiadających za przygotowanie i przebieg wyborów. Podważają też stabilność reguł wyborczych i bez odpowiedniej debaty zmieniają drastycznie reguły rywalizacji o władzę w samorządzie terytorialnym tuż przed wyborami.Apelujemy do posłów, senatorów, Rządu RP i Prezydenta RP o zaniechanie wprowadzenia tych zmian w Kodeksie Wyborczym, które szkodzą zasadom demokracji. Sztum, 29.11.2017 r. PrzewodniczącaRady Powiatu SztumskiegoJolanta Szewczun <![CDATA[I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2017-12-04T00:00:00+01:00 2017-12-04T14:19:21+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/i-inauguracyjna-sesje-mlodziezowej-rady-powiatu-sztumskiego.html Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad2. Stwierdzenie prawomocności obrad3. Złożenie  ślubowania przez nowo wybranych radnych4. Przyjęcie porządku obrad5. Przemówienie Starosty Sztumskiego Wojciecha Cymerysa <![CDATA[Plebiscyt Nauczyciel Pomorza 2017]]> 2017-12-01T00:00:00+01:00 2017-12-01T12:59:56+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/plebiscyt-nauczyciel-pomorza-2017.html W dniu 29.11.2017 r. podczas sesji Rady Powiatu Sztumskiego Starosta Sztumski, Pan Wojciech Cymerys  i Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego, Pani Jolanta Szewczun wręczyli gratulacje Pani Beacie Ostrowskiej – Nenczak za znalezienie się w prestiżowej dziesiątce plebiscytu Nauczyciel Pomorza 2017 roku.Konkurs został ogłoszony przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Do udziału w konkursie można było zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli naszego regionu. Samorząd uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie zgłosił do konkursu kandydaturę Pani Beaty Ostrowskiej – Nenczak, nauczycielki języka polskiego tutejszej szkoły. Pani Beata znalazła się w prestiżowym  gronie finalistów plebiscytu Nauczyciel Pomorza z liczbą 24 punktów.Serdecznie gratulujemy. <![CDATA[Konkurs wiedzy o HIV i AIDS]]> 2017-12-01T00:00:00+01:00 2017-12-01T15:06:51+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2017konkurs-wiedzy-o-hiv-i-aids.html Dnia 1 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbył się powiatowy finał olimpiady pod hasłem „HIV – AIDS STOP.” Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Sztumie i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Malborku. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów: z Zespołu Szkół w Sztumie, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. W pierwszym etapie pisemnym uczniowie rozwiązywali test, do drugiego zakwalifikowało się pięć osób z najwyższymi wynikami, gdzie udzielali odpowiedzi ustnych na wylosowane przez siebie pytania. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Pierwsze miejsce zdobył Paweł Tubaja - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, drugie Nikola Dankowska z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, a trzecie Magdalena Paluch z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Sztumie. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim pozostałym dziękujemy za udział w konkursie. <![CDATA[XXXVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2017-11-22T00:00:00+01:00 2017-11-22T11:04:38+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2017xxxvi-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku  poz. 814 z póź. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XXXV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.10.2017 roku.5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.6. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[Mammobrafia]]> 2017-11-22T00:00:00+01:00 2017-11-22T13:54:54+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/mammobrafia201711.html <![CDATA[Debata dotycząca kondycji pomorskiego szkolnictwa zawodowego]]> 2017-11-21T00:00:00+01:00 2017-11-24T08:42:46+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/debata-dotyczaca-kondycji-pomorskiego-szkolnictwa-zawodowego.html W dniu 16 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się debata dotycząca kondycji pomorskiego szkolnictwa zawodowego, współorganizowana przez „Gazetę Wyborczą”. Na debatę zostali zaproszeni wszyscy starostowie z Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania każdy ze starostów podpisał list intencyjny wyrażający wolę podjęcia ścisłej współpracy w celu podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia z wykorzystaniem potencjału i zasobów samorządów lokalnych i regionu, na zasadach równości oraz wzajemnych korzyści. <![CDATA[Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok.]]> 2017-11-20T00:00:00+01:00 2017-11-24T08:51:27+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja-o-wynikach-konsultacji-rocznego-programu-wspolpracy-na-2018-rok.html Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Rocznego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.Konsultacje były prowadzone od dnia 16 października do 10 listopada 2017 r.;1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: edukacja@powiatsztumski.pl,2) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31,82-400 Sztum,3)bezpośrednio poprzez złożenie formularza w sekretariacie Starostwa Powiatowegow Sztumie, ul. Mickiewicza 31, pokój nr 22.W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły uwagi do projektu uchwały. <![CDATA[Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019]]> 2017-11-14T00:00:00+01:00 2017-11-14T15:21:10+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej-na-lata-2016-2019.html W dniu 13 listopada 2017r. Wojewoda Pomorski opublikował wstępną listę rankingową projektów, aplikujących o dofinansowanie w ramach środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.Samorząd powiatu sztumskiego złożył wnioski o dofinansowanie 2 projektów w zakresie przebudowy dróg powiatowych, a mianowicie: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” – wartość projektu 5 457 439,51 złotych, 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” – wartość projektu 3 531 446,83 złotych.Roboty budowlane w ciągu drogi nr 3105G na terenie gminy Sztum obejmą przebudowę ulicy Kochanowskiego i stanowić będą kontynuację inwestycji zrealizowanej w roku bieżącym. Na obszarze administracyjnym Gminy Stary Targ zaplanowano przebudowę odcinka drogi nr 3105G Łoza - Dąbrówka Malborska – Sztum do drogi wojewódzkiej nr 515. W gminie Mikołajki Pomorskie zaplanowano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki  Pomorskie – Balewo do miejscowości Dworek. W efekcie przeprowadzonej oceny merytorycznej pierwszy z wymienionych projektów znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej, zaś drugi zajął 11 lokatę. Przebudowa drogi nr 3105G została zaplanowana przy udziale finansowym Miasta i Gminy Sztum oraz gminy Stary Targ, z kolei przebudowa w ciągu drogi nr 3114G odbędzie się przy współudziale finansowym gminy Mikołajki Pomorskie. <![CDATA[ZMIANA NUMERU ALARMOWEGO]]> 2017-11-07T00:00:00+01:00 2017-11-07T22:13:16+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zmiana-numeru-alarmowego.html Starosta Powiatu Sztumskiego Pan Wojciech Cymerys przypomina wszystkim mieszkańcom o zmianach dotyczących numeru alarmowego sztumskiego pogotowia ratunkowego. Obecnie każdy potrzebujący pomocy ratunkowej jak i będący w stanie zagrożenia życia powinien korzystać z numeru 112 Podstawą funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego jest ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1635), która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2014 i określa zadania i zasady działania CPR-ów w Polsce. 20 maja 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 574)Centrum powiadamiania ratunkowego to jednolity system, który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numer alarmowy 112 umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych. Operatorzy numerów alarmowych odbierają połączenia, następnie przeprowadzają rozmowę w celu uzyskania odpowiednich informacji i drogą elektroniczną przekazują zgłoszenie do służb ratunkowych. <![CDATA[Stypendium Starosty Sztumskiego ]]> 2017-10-31T00:00:00+01:00 2017-10-31T15:23:23+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/201710stypendium-starosty-sztumskiego.html Lista uczniów, którzy otrzymali Stypendium Starosty Sztumskiego za II semestr roku szkolnego 2016/2017:Tomasz Wilewski    Klara OmieczyńskaKatarzyna Kruszyńska    Żaneta CegłowskaKonrad Abramczyk    Klaudia DługołęckaJoanna Trzaska    Michalina NenczakSylwia Budka    Rafał KowalPaulina Czupyt     Bartosz MielniczekKarolina Solka    Dawid RutkowskiKlaudia Standarska    Agata KucharskaKlaudia Jarzembińska    Michał WróbelMilena Bednarska    Łukasz ZielińskiNatalia Walkiewicz    Sara GnatekAmelia Kleina    Kamila KosmowskaAgnieszka Rakoczy    Karolina StolskaJustyna Aleksandrowicz    Jakub NenczakAnna Jarzembowska    Martyna MirończukAgata Pliszka    Michał SztandarskiAlicja Zasowska    Edyta OmieczyńskaSandra Haber    Karolina SłowikAgata Dunia    Weronika OrlichMaria Kaczmarek    Anastazja CzarnakDominika Szutko    Emanuel OkrójNatalia Wąsicka    Aleksandra PiecekSzymon Marusiak    Grzegorz PajorJacek Borkowski    Adrian RychlewskiKrzysztof Dombrowski    Dominik WiechowskiRoksana Jarzembińska    Maciej BorsukNatalia Westfal    Paulina ZimińskaMałgorzata Książak    Patrycja KazimierskaAleksandra Kwiatkowska    Julia CieplińskaPaulina Magalska    Agata MarkowiczJulia Ossowska    Julia PrzedpełskaMartyna Szulc    Szymon NiewdanaPaweł Tubaja     Aleksandra WyrostekMichael Witka    Michał ŚwiderskiZuzanna Domrzalska    Radosław StankiewiczMarek Zarański    Julia KaczmarczykPatryk Szymczak    Cezary Kozubal <![CDATA[Ogłoszenie otwartego konkursu]]> 2017-10-30T00:00:00+01:00 2017-10-30T23:20:56+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ogloszenie-otwartego-konkursu.html Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2018 roku”>> Plik do pobrania:Uchwała