Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2019-04-25T06:04:50+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Powiat stawia na zdrowie]]> 2019-04-24T00:00:00+02:00 2019-04-24T12:47:22+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/powiat-stawia-na-zdrowie.html Dnia 17 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie karetki pogotowia, której darczyńcą była firma LEIER POLSKA S.A. na rzecz Spółki Karetki Sztumskie, której powiat jest współudziałowcem. Wilhelm Hipsag oraz Mirosław Rogaczewski reprezentujący LEIER POLSKA S.A wyjaśnili, że karetkę udało się pozyskać dzięki właścicielowi firmy Michaelowi Leierowi, a w historii firmy przekazano już kilkanaście takich pojazdów. Karetka, która została przekazana używana była przez austriacki Czerwony Krzyż. – To dar nie tylko finansowy, ale i dar serca. Dzięki tej darowiźnie w tej chwili dysponujemy kolejna karetką, która usprawni pracę szpitala. Podziękowania kieruje do samorządu powiatowego oraz firmy Leier za ten dar – podkreślała dyrektor Szpitala Polskiego w Sztumie, prezes spółki Karetki Sztumskie Marzanna Kaczanowska.Starosta Sylwia Celmer składając podziękowania podkreśliła jak wielkie znaczenie ma współpraca samorządu ze środowiskiem przedsiębiorców, a wspólne działania w efekcie pozwalają na realizację zadań, które skierowane są do i dla  mieszkańców. Przekazana karetka to wkład w bezpieczeństwo mieszkańców i przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zaznaczyła, że powiat w nowej kadencji „stawia na zdrowie” o czym świadczą dotychczasowe decyzje i inwestycje jakie samorząd powiatowy już realizuje. Serdeczne podziękowania w imieniu mieszkańców powiatu, zarządu spółki, pracowników pogotowia na ręce darczyńców złożyli Dyrektor Szpitala Polskiego Marzanna Kaczanowska, Ordynator Oddziału Ratunkowego Paweł Szajda, Starosta Sylwia Celmer, Wicestarosta Kazimierz Szewczun, członkowie Zarządu Powiatu Sylwia Kubik oraz Ludwik Butkiewicz, Radni Powiatu Sztumskiego w obecności mieszkańców, dzieci oraz młodzieży przybyłych na uroczystość. <![CDATA[VII sesja Rady Powiatu Sztumskiego]]> 2019-04-23T00:00:00+02:00 2019-04-23T15:30:05+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/19vii-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) zwołuję VII sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr V z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08.03.2019 roku.5. Przyjęcie Protokołu nr VI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11.03.2019 roku.6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 rok- referuje przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku.7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego za 2018 rok- referuje przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej w Malborku. 8. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej  Sztumie za 2018 rok- referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna Cielas.9. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2018 rok z uwzględnieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej wraz z informacją z realizacji PFRON i rodzin zastępczych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.10. Informacja z realizacji rocznego Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego: a) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata 2019- 2021” – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska,b) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021” – referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,c)w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów – referuje inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota,d) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  sztumskiego na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020r. - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2019 r. - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,f) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,g) w sprawie zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028– referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.12. Wnioski i oświadczenia.13. Sprawy różne.             14. Zakończenie obrad. Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Dobrosława Frączek <![CDATA[Życzenia]]> 2019-04-19T00:00:00+02:00 2019-04-19T08:57:38+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zyczenia201904.html <![CDATA[Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych]]> 2019-10-04T00:00:00+02:00 2019-10-04T13:33:32+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/spotkanie-z-dyrektorami-szkol-i-placowek-oswiatowych.html 9 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Sztumie na zaproszenie Starosty Sztumskiego – Sylwii Celmer odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sztumski oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Przedmiotem spotkania było omówienie problemów dotyczących odbywającego się strajku nauczycieli w podległych placówkach. Ogólnopolski strajk pracowników oświaty objął również placówki powiatowe, za wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu. Liczba strajkujących nauczycieli na dzień spotkania wynosiła 55 osób, co stanowi 34 procent  wszystkich zatrudnionych, natomiast gotowość do pracy zgłosiło  50 nauczycieli. Podczas akcji strajkowej dyrektorzy zapewniają dzieciom i uczniom niezbędną opiekę.  Tam, gdzie z uwagi na zaistniałą sytuację, nie mogą odbywać się zajęcia edukacyjne zgodnie z planem, prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Mając na uwadze powyższe nadzwyczajne okoliczności, Starosta Sztumski monitoruje na bieżąco sytuację i podejmuje wszelkie możliwe działania związane z zapewnieniem dzieciom i uczniom należytej opieki w trakcie strajku. <![CDATA[Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego]]> 2019-10-04T00:00:00+02:00 2019-10-04T14:52:13+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/pomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:1)    imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 3 do Trybu);2)    oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019).Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów;Załącznik nr 1 do Trybu;Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 r.;Załącznik nr 3 do Trybu; <![CDATA[Uroczystość upamiętniające 79 - rocznicę zbrodni katyńskiej , 9 - rocznicę ofiar katastrofy smoleńskiej w powiecie sztumskim.]]> 2019-10-04T00:00:00+02:00 2019-11-04T09:00:37+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/uroczystosc-upamietniajace-79-rocznice-zbrodni-katynskiej-9-rocznice-ofiar-katastrofy-smolenskiej-w-powiecie-sztumskim.html Wspólną modlitwą za zmarłych, przy Głazie Pamięci w Sztumie, którą celebrował ks. dziekan kan. mgr Andrzej Starczewski rozpoczęła się powiatowa uroczystość obchodów Dnia Pamięci Ofiar w 79-rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 9 rocznicy Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Zarys historyczny wydarzeń z kwietnia 1940 r. oraz katastrofy smoleńskiej w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią w kwietniu 2010, przedstawił Pan Mariusz Krause nauczyciel z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, kierując tym samym podziękowania do samorządu za organizację oficjalnych obchodów tego dnia. Pani Starosta Sylwia Celmer podkreśliła jak ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach odgrywa historia i akcentowanie pamięci o ludziach, którzy odeszli w służbie ojczyźnie.  Składając tym samym podziękowanie zebranym za ich obecność, która jest świadectwem pamięci o ofiarach.O godz. 8.41 dźwiękiem syreny alarmowej, złożeniem kwiatów uczczono pamięć o ofiarach.W uroczystości udział wzięli: Starosta Sztumski Sylwia Celmer, Wicestarosta Kazimierz Szewczun, ks. dziekan kan. mgr Andrzej Starczewski, Członkowie Zarządu Powiatowego, radni powiatu sztumskiego, przedstawiciele służb mundurowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej  Policji, Zakładu Karnego, Ochotniczych Straży Pożarnych,  przedstawiciele; samorządów gminnych, KRUS oraz ARiMR, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz  mieszkańcy powiatu sztumskiego. <![CDATA[Uroczystość upamiętniająca 79-rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9-rocznicę katastrofy Smoleńskiej]]> 2019-09-04T00:00:00+02:00 2019-09-04T15:00:52+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/uroczystosc-upamietniajaca-79-rocznice-zbrodni-katynskiej-oraz-9-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Starostwo Powiatowe w Sztumie pragnie zaprosić wszystkich Mieszkańców Powiatu na uroczystość upamiętniającą 79-rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 9-rocznicę katastrofy Smoleńskiej, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 przy Głazie Pamięci, znajdującym się przy budynku PKO Bank Polski S.A. <![CDATA[Dzień Grzeczności za Kierownicą ]]> 2019-05-04T00:00:00+02:00 2019-05-04T15:33:29+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/dzien-grzecznosci-za-kierownica.html Każdy z nas pewnie nie raz zatrąbił bez powodu na innego kierowcę. Życie w ciągłym biegu powoduje, że stale brakuje nam czasu. Żyjemy szybko, spieszymy się do pracy, do domu i z tego powodu, często kultura jazdy kierowców pozostawia wiele do życzenia. Dziś, 5 kwietnia, w Dniu Grzeczności za Kierownicą apelujemy do mieszkańców powiatu o zachowanie rozsądku i zrozumienia dla kierowców poruszających się po naszych drogach wolniej, niż pozwalają na to przepisy o ruchu drogowym. Odrobina życzliwości wobec innych uczestników ruchu drogowego na pewno zaowocuje tym, że będziemy mogli poczuć się bezpieczniej za kierownicą. <![CDATA[Święto Wojskowej Służby Zdrowia]]> 2019-04-04T00:00:00+02:00 2019-04-04T10:48:56+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/swieto-wojskowej-sluzby-zdrowia.html Jak powszechnie wiadomo żołnierze czuwają nad naszym bezpieczeństwem, ale czy ktoś czuwa nad nimi? Jak najbardziej! Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2013 roku, 4 kwietnia ustanowiono Świętem Wojskowej Służby Zdrowia. Wojskowa Służba Zdrowia utrzymuje i wzmacnia stan zdrowotny naszych żołnierzy. Zajmuje się również zabezpieczeniem sanitarno-higienicznym i przygotowuje nowych żołnierzy do służby.Z okazji przypadającego dziś święta Starostwo Powiatowe w Sztumie pragnie serdecznie podziękować WSZ za ich profesjonalną służbę i przypomnieć mieszkańcom o ludziach, którzy dbają o zdrowie naszych żołnierzy. <![CDATA[Przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego]]> 2019-03-04T00:00:00+01:00 2019-03-04T15:38:37+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/przekazanie-nowego-wozu-ratowniczo-gasniczego.html W piątek 29 marca b.r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Mikołajkach Pomorskich. Zakup w kwocie 858.540 zł został sfinansowany przez: Gminę Mikołajki Pomorskie (528.540 zł.), Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (230.000 zł), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (13.000 zł), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (87.000 zł). Wóz marki MAN, który przekazano, jest sprzętem najwyższej jakości, dzięki niemu nasi strażacy nie będą odbiegali jakościowo od zagranicznych partnerów. W uroczystości przekazania pojazdu wzięło udział wielu zaproszonych gości, m.in. Wicewojewoda Pomorski – Mariusz Łuczyk, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- Piotr Socha, Starosta Powiatu Sztumskiego- Sylwia Celmer, Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie - Maria Pałkowska-Rybicka, Komendant Powiatowy PSP w Sztumie - Tomasz Banach, Komendant Powiatowy Policji w Sztumie- Tomasz Czaja Dyrektor ZK Sztum - Jan Morozowski. Starosta Powiatu Sztumskiego wręczając symboliczny upominek dla OSP podkreśliła jaką ważną rolę odgrywają wszyscy strażacy dbając o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.   <![CDATA[Światowy Dzień Autyzmu]]> 2019-02-04T00:00:00+01:00 2019-02-04T14:09:57+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/swiatowy-dzien-autyzmu.html 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu. Głównym przesłaniem w tym dniu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a charakterystycznym motywem jest kolor niebieski. Z tej okazji Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.  K. Jankowskiej w Uśnicach wraz ze Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” zorganizował Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Sztumskim Centrum Kultury. W uroczystościach wzięli udział Wicestarosta Powiatu Sztumskiego Kazimierz Szewczun oraz Członek Zarządu Powiatu Sztumskiego Sylwia Kubik. W geście solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem Starosta Sylwia Celmer wraz  z pracownikami Starostwa Powiatowego w Sztumie także symbolicznie włączyli się do świętowania tego dnia ubierając się na niebiesko. <![CDATA[Działania na rzecz osób niepełnosprawnych]]> 2019-01-04T00:00:00+01:00 2019-01-04T13:19:47+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/dzialania-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych.html W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie zostały podpisane umowy ze Stowarzyszeniem - Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie oraz Stowarzyszeniem Seniorów Dzierzgońskich o wsparcie realizacji zadania w 2019 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferty powyższych Stowarzyszeń zostały wyłonione w toku postępowania konkursowego przeprowadzonego w ramach  otwartego konkursu ofert. Stowarzyszenie - Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie na zadanie pod tytułem: „Działania wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia” otrzymał dotację w wysokości 1 602 zł, natomiast Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich zadanie pod tytułem: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu sztumskiego poprzez organizację cyklu warsztatów teatralnych, wyjazdów do kina oraz teatru” otrzymało dotację w wysokości 8 220 zł.     <![CDATA[V Powiatowe Targi Edukacji i Pracy]]> 2019-03-29T00:00:00+01:00 2019-03-29T14:59:59+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2019v-powiatowe-targi-edukacji-i-pracy.html   28 marca br. Starosta Sztumski – Sylwia Celmer oraz Wicestarosta – Kazimierz Szewczun wzięli udział w V Powiatowych Targach Edukacji i Pracy, które w tym roku odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach. Targi skierowane były przede wszystkim do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy stoją właśnie przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie mieli możliwość poznać szczegóły rekrutacji oraz oferowane kierunki kształcenia. Młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych miała możliwość zapoznania się z aktualną ofertą szkół policealnych i wyższych. Kandydaci do pracy mogli zapoznać się z ofertami pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, a także złożyć dokumenty aplikacyjne oraz otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców. Spektrum ofert przygotowanych przez pracodawców było na tyle szerokie, że wielu odwiedzających mogło znaleźć odpowiednią ofertę dla siebie. W trakcie Tragów była możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w służbach mundurowych: Policji, Straży Pożarnej oraz Zakładu Karnego. Wszyscy uczestnicy Targów mogli skorzystać z porad indywidualnych specjalistów w zakresie przedsiębiorczości oraz przedstawicieli instytucji – z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.       <![CDATA[Informacja]]> 2019-03-25T00:00:00+01:00 2019-03-25T16:46:44+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20190325.html Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. <![CDATA[Licealiada]]> 2019-03-23T00:00:00+01:00 2019-03-23T14:46:08+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/licealiada20190304.html Dnia 21 marca br. w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbyła się Licealiada pod hasłem „Wolontariat kluczem do kariery”. Atrakcją imprezy były liczne konkursy m. in. literacki im. Leokadii Ćwirko-Zielińskiej i plastyczny skierowany do uczniów ze szkół z terenu powiatu sztumskiego. Udział w Licealiadzie wziął wicestarosta sztumski – Kazimierz Szewczun oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu – Adam Krupa.