Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2017-03-26T07:24:10+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[OGŁOSZENIE]]> 2017-03-24T00:00:00+01:00 2017-03-25T14:05:53+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ogloszenie20170324.html Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów z dnia 2-3 marca 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji. 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach.2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska oddział w Sztumie.3. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu; Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich; Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie;  Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” w Uśnicach; Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”; Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”; Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Niepełnosprawnej Koniecwałd.Poniżej załączono protokoły z obrad komisji oraz Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów. >> Plik do pobrania: Uchwała oraz protokoły <![CDATA[Licealiada]]> 2017-03-23T00:00:00+01:00 2017-03-23T14:19:12+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/licealiada2017.html W dniu 21 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbyła się Licealiada pod hasłem – „Cyberprzemoc – hejtom i agresji w internecie ”. Celem tegorocznej licealiady było zwrócenie uwagi uczniów na rosnący problem przemocy i agresji w sieci. Po raz pierwszy Licealiadę zorganizowano w 2000 roku, pomysłodawczynią oraz wieloletnią organizatorką była Pani Leokadia Ćwirko-Zielińska, której to imieniem nazwano coroczny konkurs literacki odbywający się podczas trwania Licealiady.W uroczystości wziął udział Starosta Sztumski Pan Wojciech Cymerys, który w imieniu samorządu powiatowego ufundował czek dla najlepszej klasy. Zwycięzcami okazała się klasa II A, której wychowawczynią jest Pani Beata Ostrowska-Nenczak.Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! <![CDATA[KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017r.]]> 2017-03-23T00:00:00+01:00 2017-03-23T14:17:47+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/kwalifikacja-wojskowa-2017r.html Starostwo Powiatowe w Sztumie informuje, iż na terenie Powiatu Sztumskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach:od 27.03.2017r. do 07.04.2017r.Początek kwalifikacji od godz. 800Powiatowa Komisja Lekarska od godz. 900Miejscem stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej jest:Sala mieszcząca się w budynku na terenie kompleksu szpitalnego w Sztumie przy ul. Reja 12.Dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej poszczególnych gmin powiatu wyznaczono następujące dni:Miasto i Gmina Sztum:        27.03.2017r. – 30.03.2017r.Miasto i Gmina Dzierzgoń:    31.03.2017r. – 03.04.2017r.Gmina Stary Targ:            04.04.2017r.Gmina Stary Dzierzgoń:        05.04.2017r.Gmina Mikołajki Pomorskie:    06.04.2017r.Kobiety:                07.04.2017r.Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej winni posiadać:1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.2. Posiadaną dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia.3. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 (bez nakrycia głowy).4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. <![CDATA[AKCJA BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W SZTUMIE]]> 2017-03-20T00:00:00+01:00 2017-03-20T16:59:25+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/akcja-badan-mammograficznych-w-sztumie.html W dniach 15-16.03.2017r. na parkingu Starostwa Powiatowego w Sztumie stacjonował mammobus w którym odbyły się badania mammograficzne przeprowadzone przez firmę LUX MED. Diagnostyka. Badania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek powiatu sztumskiego, przebadano 106 Pań.   <![CDATA[VII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle w Starym Polu]]> 2017-03-20T00:00:00+01:00 2017-03-20T19:25:49+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/vii-turniej-kol-gospodyn-wiejskich-zulawy-i-powisle-w-starym-polu.html W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział w Starym Polu,  w czwartek 16 marca 2017 r. odbył się VII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle. Turniej miał charakter eliminacji powiatowych do udziału w ,,XIV Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich”. W turnieju wzięły udział koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z Żuław i Powiśla. Powiat sztumski reprezentowany był przez Stowarzyszenie  ,,Forum Żuławskich Dziewczyn” z Żuławki Sztumskiej oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Mikołajczanki” z Mikołajek Pomorskich. W ramach zmagań turniejowych Panie uczestniczyły w pięciu konkurencjach m.in. taniec do piosenki z bajki czy własnoręcznie zrobiona tablica „Pokolenia”. Komisja turniejowa wyłoniła laureatów z poszczególnych powiatów. Powiat sztumski w XIV Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich reprezentować będzie Stowarzyszenie ,,Forum Żuławskich Dziewczyn” z Żuławki Sztumskiej. Stowarzyszenia z terenu powiatu sztumskiego otrzymały upominki, które osobiście wręczył Starosta Powiatu Sztumskiego Pan Wojciech Cymerys. ,,Forum Żuławskich Dziewczyn” z Żuławki Sztumskiej otrzymało również specjalna nagrodę ufundowaną przez Pomorska Izbę Rolniczą.Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! <![CDATA[Budową obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych]]> 2017-03-20T00:00:00+01:00 2017-03-20T19:28:43+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/budowa-obiektu-warsztatow-i-pracowni-dydaktycznych.html Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 10 marca br. rozpoczęto prace budowlane związane z „Budową obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.W ramach inwestycji powstaną następujące zadania infrastrukturalne:•    budowa nowoczesnego obiektu dydaktycznego do kształcenia zawodowego dla potrzeb pracowni produkcji roślinnej, pracowni produkcji zwierzęcej, pracowni techniki rolniczej (branża środowisko), pracowni napraw pojazdów samochodowych, pracowni metrologii, linia diagnostyczna do badania pojazdów samochodowych (branża transport, logistyka i motoryzacja)•    wyposażenie pracowni produkcji roślinnej, pracowni produkcji zwierzęcej, pracowni techniki rolniczej (branża środowisko), pracowni napraw pojazdów samochodowych, pracowni metrologii, linia diagnostyczna do badania pojazdów samochodowych (branża transport, logistyka i motoryzacja), pracownia urządzeń techniki komputerowej, robotyki i prototypownia układów elektronicznych, pracownia aplikacji internetowych i baz danych, pracownia sieci komputerowych i interfejsów HMI (branża ITC i elektronika).Budowę budynku w kształcie litery „L” o pow. zabudowy 753 m² dla max 112 uczniów realizuje firma „MSP SMOK Sp.j.” ze Starogardu Gdańskiego. Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec stycznia 2018 r. Koncepcja <![CDATA[XXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego ]]> 2017-03-20T00:00:00+01:00 2017-03-20T19:31:05+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/2017xxix-sesja-rady-powiatu-sztumskiego.html Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbędzie się 27 marca  2017 roku o godz. 15:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie.Porządek sesji przewiduje:1. Otwarcie obrad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XXVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31.01.2017 5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.6. Interpelacje i zapytania. <![CDATA[BEZPŁATNE BADANIA DIABETOLOGICZNE W SZTUMIE]]> 2017-03-16T00:00:00+01:00 2017-03-16T15:47:40+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/bezplatne-badania-diabetologiczne-w-sztumie.html Mieszkańcy Powiatu Sztumskiego będą mieli okazję wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie cukrzycy. Już 21 marca na pacjentów czekać będzie wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i udzieli fachowej porady w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy. W ramach akcji, specjalnie przygotowany na tę okazję mobilny punkt badań pojawi się w ponad 100 lokalizacjach w całej Polsce, w tym także w Sztumie, aby sprawdzić poziom cukru we krwi Polaków. Dodatkowo, każdy pacjent będzie mógł także zmierzyć ciśnienie oraz sprawdzić wskaźnik BMI, dzięki któremu można ocenić ryzyko wystąpienia chorób związanych z nadwagą. Mobilny punkt badań będzie zlokalizowany w Sztumie dnia 21 marca przy ulicy Mickiewicza 50, między godzinami 10.00 a 16.00, przy siedzibie partnera akcji. Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać w okresie czternastu dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania. Dodatkowe informacje można uzyskać w wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie pod nr tel. (55) 267-74-47. <![CDATA[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PTAKI W MOJEJ OKOLICY”]]> 2017-03-01T00:00:00+01:00 2017-03-01T13:20:56+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/rozstrzygniecie-konkursu-ptaki-w-mojej-okolicy.html Starosta Sztumski i Powiślańska Organizacja Turystyczna dziękują za udział w konkursie pt: „PTAKI W MOJEJ OKOLICY”.  W konkursie wzięło udział 7 przedszkoli z terenu powiatu.  Rywalizacja była zacięta, a pomysły dzieci przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów.  Po burzliwych naradach uznano, iż wszystkim należą się nagrody. Zwyciężyły wszystkie przedszkolaki! Prace, które dzieci wykonały pod okiem opiekunów <![CDATA[Spotkanie Klubu Olimpiad Specjalnych ]]> 2017-02-22T00:00:00+01:00 2017-02-22T15:04:47+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/spotkanie-klubu-olimpiad-specjalnych.html W dniu 17.02.2017 w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się doroczne spotkanie Klubu Olimpiad Specjalnych działającego przy SOSW w Uśnicach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i działacze klubu oraz zaproszeniu goście: osoby wspierające Olimpiady Specjalne w środowisku lokalnym, rodzice zaangażowani w pomoc, przedstawiciele mediów. Gościem honorowym spotkania był starosta powiatu sztumskiego Pan Wojciech Cymerys. Celem spotkania było przedstawienie działalności klubu w roku 2016 oraz planów na rok 2017 w tym niezwykle ważnego wyjazdu reprezentacji na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Austrii w marcu br. <![CDATA[OGŁOSZENIE]]> 2017-02-20T00:00:00+01:00 2017-02-20T14:10:21+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ogloszenie20170220.html Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 13 lutego 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następującą ofertę w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego”.   >> Pliki do pobrania: Protokół Wybór oferty <![CDATA[Mistrzostwa Powiatu w Brydżu Sportowym]]> 2017-02-15T00:00:00+01:00 2017-02-15T11:10:26+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/mistrzostwa-powiatu-w-brydzu-sportowym.html <![CDATA[Informacja]]> 2017-02-15T00:00:00+01:00 2017-02-15T11:13:02+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20170215.html Starosta Sztumski serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu sztumskiego na spotkanie w celu omówienia zasad i zmian w dotacjach udzielanych z budżetu Starostwa Powiatowego w Sztumie na rok 2017 r. Spotkanie odbędzie się dnia 22 lutego 2017 roku w Sali 08 Starostwa Powiatowego w Sztumie o godz. 11:00. <![CDATA[INFORMACJA]]> 2017-02-07T00:00:00+01:00 2017-02-07T15:34:30+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja20170207.html INFORMACJA STAROSTY SZTUMSKIEGODOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIESTYPENDIUM STAROSTY SZTUMSKIEGO Zgodnie z uchwałą nr XVI/99/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego informuję, iż istnieje możliwość składania wniosku o przyznanie stypendium Starosty Sztumskiego dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie w terminie do 24 lutego 2017 roku. Starosta SztumskiWojciech Cymerys <![CDATA[Jubileuszowy Bal Karnawałowy]]> 2017-02-06T00:00:00+01:00 2017-02-06T12:24:05+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/jubileuszowy-bal-karnawalowy.html W dniu 04.02.2017 r. odbył się Jubileuszowy Bal Karnawałowy zorganizowany w ramach obchodów XV-lecia Powiatu Sztumskiego. Bal rozpoczęło krótkie przemówienie Starosty Powiatu Sztumskiego Pana Wojciecha Cymerysa oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Sztumskiego Pani Jolanty Szewczun, którzy wszystkim uczestnikom życzyli miłej zabawy. W balu udział wzięło 190 osób, którym do tańca przygrywał zespół RMS z Dzierzgonia. Catering zapewnił Zakład Aktywności Zawodowej. Podczas trwania zabawy została zorganizowana charytatywna loteria fantowa, z której dochód został przekazany dla potrzebującej osoby niepełnosprawnej. Wspaniała zabawa trwała do białego rana. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym Balu Starostwa Powiatowego w Sztumie w 2018 r.