Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2020-04-08T07:26:54+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiatsztumski.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Próbne matury. ]]> 2020-07-04T00:00:00+02:00 2020-07-04T14:53:12+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/probne-matury20200407.html Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Od dnia 2 kwietnia wszyscy chętni mogą spróbować swoich sił i zmierzyć się z poszczególnymi przedmiotami. Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. <![CDATA[Życzenia]]> 2020-07-04T00:00:00+02:00 2020-07-04T15:38:08+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zyczenia20200407.html <![CDATA[Światowy Dzień Zdrowia]]> 2020-07-04T00:00:00+02:00 2020-07-04T15:43:37+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/swiatowy-dzien-zdrowia.html Pracownicy służby zdrowia, za Wasz trud i poświęcenie, za olbrzymi wysiłek w walce z koronawirusem, w Światowym Dniu Zdrowia, składamy Wam serdeczne podziękowania. Dziękujemy Wam za Waszą pracę. <![CDATA[Zmiana terminów rejestracji pojazdów zakupionych lub zbytych oraz wydawania praw jazdy kierowcy wykonującego przewóz drogowy]]> 2020-06-04T00:00:00+02:00 2020-06-04T11:05:36+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zmiana-terminow-rejestracji-pojazdow-zakupionych-lub-zbytych-oraz-wydawania-praw-jazdy-kierowcy-wykonujacego-przewoz-drogowy.html Rejestracja pojazdów Dla pojazdów zakupionych lub zbytych w okresie od 1 marca 2020r. wydłuża się z 30 do 180 dni termin na: - rejestrację pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z    terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej - zawiadomienie o zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP - zawiadomienie o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP   Tych, którzy nabyli czy sprowadzili pojazdy w lutym 2020 r. bądź wcześniej obowiązuje wcześniej określony krótszy termin ustawowy na realizację w/w obowiązków.   Prawa jazdy W okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii od dnia ogłoszenia tego stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków dla: - kierowcy wykonującego przewóz drogowy, podlegającemu badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym, - pracownika podlegającego okresowym badaniom lekarskim. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca i pracownik w okresie 60 dni od dnia odwołania danego stanu zobowiązany jest do: - wymiany prawa jazdy z kodem „95”  dla kierowców zawodowych, - wymiany zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Postępowania administracyjne W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych m. in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Właściwy organ może wezwać obowiązanego do dokonania czynności wynikających z przepisów prawa jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo szkodę materialną. (podstawa prawna: art. 1 pkt 11, art. 31i, art. 15 zzr ust. 3, art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)) <![CDATA[Numery telefonów Powiatowej Linii Wsparcia, pod które można dzwonić w poszczególne dni:]]> 2020-01-04T00:00:00+01:00 2020-01-04T16:23:40+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/20200401numery-telefonow-powiatowej-linii-wsparcia-pod-ktore-mozna-dzwonic-w-poszczegolne-dni.html Poniedziałek - niedziela : 8.00-12.00 tel. 889 350 314Poniedziałek 12.00-20.00 tel. 607 612 503 Wtorek 12.00-20.00 tel. 510 543 136 Środa 12.00-20.00 tel. 695 731 444Czwartek 12.00-20.00 tel. 606 813 267 Piątek 12.00-20.00 tel. 889 350 314Sobota 12.00-20.00 tel. 606 813 267 Niedziela 12.00-20.00 tel. 609 035 417 <![CDATA[Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Trzymaj formę! Bądź zdrów”.]]> 2020-01-04T00:00:00+01:00 2020-01-04T19:51:53+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ogloszenie-wynikow-konkursu-plastycznego-trzymaj-forme-badz-zdrow.html Szanowni Państwo! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mimo trudnej sytuacji w kraju, uczniowie i nauczyciele ze szkół powiatu sztumskiego nie zawiedli. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Trzymaj formę! Bądź zdrów” do Starostwa Sztumskiego wpłynęły ciekawe prace plastyczne. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe i wykonane z zastosowaniem różnych technik plastycznych.Po obradach, Jury zgodnie z regulaminem konkursu przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:- w kategorii wiekowej 10-14 lat przyznano nagrodę Maksymilianowi Guzińskiemu ze SOSW w Kołozębiu za plakat pt. „Wędruj po zdrowie”;- w kategorii wiekowej 15-18 lat  przyznano nagrodę Annie Berg z ZS w Sztumie za plakat pt. „Jesteś tym, co jesz” .Jury wyróżniło dodatkowo dwie prace:- „Ruch to zdrowie” autorstwa Bartosza Hoffmann ze SOSW w Kołozębiu;- „Sport to zdrowie” autorstwa Adriana Ścisłowskiego ze SOSW w Kołozębiu.Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcą składamy wyrazy uznania, a rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech. O dacie i sposobie wręczenia nagród będziemy informować w późniejszym terminie. Już dziś pragniemy zaprosić uczniów z naszego powiatu do udziału w przyszłorocznych konkursach plastycznych. „Sport to zdrowie” autorstwa Adriana Ścisłowskiego ze SOSW w Kołozębiu.   Anna Berg z ZS w Sztumie pt. „Jesteś tym, co jesz” .     „Ruch to zdrowie” autorstwa Bartosza Hoffmann ze SOSW w Kołozębiu;   Maksymilian Guziński u ze SOSW w Kołozębiu pt. „Wędruj po zdrowie”; <![CDATA[Wstrzymanie naborów wniosków]]> 2020-01-04T00:00:00+01:00 2020-01-04T16:28:08+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/wstrzymanie-naborow-wnioskow.html Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną w kraju Powiatowy Urząd Pracy informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków na poszczególne formy wsparcia zarówno dla osób bezrobotnych jak i pracodawców tj:•    staże,•    szkolenia,•    zwrot kosztów dojazdów,•    zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,•    prace interwencyjne,•    refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,•    jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,•    kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.Realizowane będą jedynie dotychczas zawarte umowy na wyżej wymienione formy wsparcia. UWAGA ! W najbliższym czasie informować Państwa będziemy o nowych instrumentach pomocowych w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19. <![CDATA[Ministerstwo wydłuża terminy ]]> 2020-03-31T00:00:00+02:00 2020-03-31T15:52:51+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/ministerstwo-wydluza-terminy.html Informujemy, że Ministerstwo Sportu wydłużyło do 30 kwietnia nabór wniosków o dofinansowanie infrastruktury sportowej. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i spółki komunalne. Maksymalne dofinansowanie wynosi - 70 % kosztów kwalifikowanych projektu. Pieniądze z dotacji będzie można przeznaczyć m.in na: budowę i remont szkolnej infrastruktury sportowej, modernizację infrastruktury klubów sportowych, budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska---edycja-2020. <![CDATA[Otwarty konkurs ofert ]]> 2020-03-31T00:00:00+02:00 2020-03-31T15:55:24+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/otwarty-konkurs-ofert20200331.html Wojewoda pomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących m.in. działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.Szczegóły w załącznikach. Oferta realizacji zadania - instrukcja wypełniania OGŁOSZENIE KONKURSU 2020 <![CDATA[Otwarte konkursy ofert ]]> 2020-03-30T00:00:00+02:00 2020-03-30T19:48:43+02:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/otwarte-konkursy-ofert20200330.html Uchwała Zarządu Powiatu Sztumskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym Programie Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiącym załącznik do uchwały nr nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.UCHWAŁA NR 99/2020 <![CDATA[Informacja]]> 2020-03-27T00:00:00+01:00 2020-03-27T12:45:06+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/informacja202003c.html Zarządzenie nr 17/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23.03.2020 w sprawie zmiany Zarządzeń Starosty Sztumskiego dotyczących ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych z terenu Powiatu Sztumskiego <![CDATA[Szkolne Linie Wsparcia]]> 2020-03-26T00:00:00+01:00 2020-03-26T23:20:06+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/szkolne-linie-wsparcia.html Od kilku dni działa Powiatowa Linia Wsparcia dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS-COV-2. Teraz na prośbę władz powiatu zaczynają działać Szkolne Linie Wsparcia. Zachęcamy dzieci i młodzież do kontaktowania się ze specjalistami jeżeli czują niepokój, bądź lęki związane z epidemią koronawirusa. <![CDATA[Dofinansowanie do kosztów nauki – Aktywny samorząd – Moduł II]]> 2020-03-25T00:00:00+01:00 2020-03-26T00:05:56+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/dofinansowanie-do-kosztow-nauki-aktywny-samorzad-modul-ii.html Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, przypomina, iż wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" – Moduł II  należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r.Składanie wniosków odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. <![CDATA[Zostań w domu! ]]> 2020-03-24T00:00:00+01:00 2020-03-26T00:21:43+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/zostan-w-domu20200324.html W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19 zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu sztumskiego do wysłuchania ważnego społecznie apelu. Posłuchaj, to ledwie dwie minuty, a może komuś uratować życie. <![CDATA[Podsumowanie tygodnia – powiat sztumski bez COVID-19 ]]> 2020-03-20T00:00:00+01:00 2020-03-20T13:27:25+01:00 http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/podsumowanie-tygodnia-powiat-sztumski-bez-covid-19.html Starosta Sylwia Celmer dziękuje mieszkańcom powiatu sztumskiego za stosowanie się do zaleceń i ograniczenie wychodzenia z domu. Na naszym terenie nadal nie odnotowano żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem. Osób zdrowych, objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest u nas obecnie 22, a 18 osób poddanych zostało kwarantannie w warunkach domowych.Dane dotyczące koronowirusa w Polsce z piątku, 20 marca, z godz. 9.00:- zakażeń/chorych - 367- śmiertelnych - 5- ozdrowieńców - 12- wyleczonych - 1- w trakcie leczenia - 349- hospitalizacja- 923- obserwowanych - 48660- kwarantanna - 76764- próbek - 11169