Przejdź do treści

środa, 8.7.2020

Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-06-25

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania tych miejsc.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie itp. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Dodatkowo zaznaczam, że w myśl art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

(...)

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji
i eksploatacji, z poprawką PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Norbert Książek
Warszawa, czerwiec 202


czytaj całość: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

2020-06-24

W przedszkolu może być do 16 dzieci. Obniżenie obostrzeń dla placówek opieki nad najmłodszymi

Fot. pixabay

Na wniosek Rzecznika MŚP Główny Inspektor Sanitarny zmienił wytyczne, zwiększając liczbę dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszając minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

czytaj całość: W przedszkolu może być do 16 dzieci. Obniżenie obostrzeń dla placówek opieki nad najmłodszymi

2020-06-24

Pamiętajmy rygor sanitarny obowiązuje, choć jest ograniczony!

Dystans społeczny 2 m. Należy zakrywać nos i usta w sklepach, marketach i ogólnie w zamkniętych pomieszczeniach i często dezynfekować dłonie. Należy pamiętać, że zakładając maseczkę chronimy nie tyle siebie, co innych przed możliwością zarażenia z naszej strony.


czytaj całość: Pamiętajmy rygor sanitarny obowiązuje, choć jest ograniczony!

2020-06-24

Niedługo wręczenie nagród w konkursie „Trzymaj formę! Bądź zdrów”

Informowaliśmy  już o rozstrzygnięciu konkursu „Trzymaj formę! Bądź zdrów”, w którym wzięli udział uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu oraz Zespołu Szkół w Sztumie. Niestety z uwagi na epidemię koronawirusa nie było możliwości oficjalnego przekazania nagród i wyróżnień, dlatego uczniowie otrzymają je na uroczystym zakończenie roku szkolnego.

czytaj całość: Niedługo wręczenie nagród w konkursie „Trzymaj formę! Bądź zdrów”

2020-06-22

ARiMiR w ramach walki z suszą wypłaciła 1,4 mld zł

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków.

czytaj całość: ARiMiR w ramach walki z suszą wypłaciła 1,4 mld zł

2020-06-22

Wytyczne sanepidu podczas obozów i kolonii młodzieżowych

Uczeń nie wyjedzie na zorganizowany wypoczynek w wakacje, jeśli miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzewaną o zachorowanie na COVID-19. Jeśli dziecko rozchoruje się na kolonii czy obozie w ciągu 12 godzin musi być odebrane przez rodziców. W czasie pobytu w jednym pomieszczeniu mogą nocować najwyżej cztery osoby. Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione?

czytaj całość: Wytyczne sanepidu podczas obozów i kolonii młodzieżowych

2020-06-19

XVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XVII sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020r. o godz. 11.00. Zarządzam obradowanie w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Porządek sesji przewiduje:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu nr XVI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19.05.2020 roku.

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- przygotowana przez Starostę Sylwię Celmer i przesłana w wersji elektronicznej.

6. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2019 roku – przygotowane przez Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jana Wieczorek i przesłane w wersji elektronicznej.

7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2019 rok przygotowane przez Dyrektor Szpitala Polskiego w Sztumie Marzannę Kaczanowską i przesłane w wersji elektronicznej.

8. Sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 – przygotowane przez Naczelnika Wydziału KT Tadeusza Wiśniewskiego i przesłane w wersji elektronicznej.

9. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w powiecie sztumskim w 2019 roku - – przygotowane przez Naczelnika Wydziału KT Tadeusza Wiśniewskiego i przesłane w wersji elektronicznej.

10. Informacja z realizacji PFRON i rodzin zastępczych- przygotowane przez Dyrektor PCPR Ewelinę Łęgowską i przesłane w wersji elektronicznej.

11. Analiza kosztów utrzymania szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez starostwo powiatowe za rok 2019- przygotowane przez Dyrektorów Szkół i przesłane w wersji elektronicznej.

12. Promocja powiatu i turystyka- przygotowane przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia i przesłane w wersji elektronicznej.

13.Sport i kultura w powiecie sztumskim- przygotowane przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia i przesłane w wersji elektronicznej.

14. Informacja na temat zatwierdzonych projektów arkuszy organizacyjnych szkół ponadpodstawowych powiatu sztumskiego na rok szkolny 2020/2021- przygotowane przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia i przesłane w wersji elektronicznej.

15.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sztumie z/s w Malborku za 2019 rok- przygotowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Wojciecha Szczerbińskiego i przesłane w wersji elektronicznej.

16. Sprawozdanie z działalności Państwowego Inspektoratu Sanitarno- Epidemiologicznego za 2019 rok- przygotowane przez Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Elżbietę Zybko i przesłane w wersji elektronicznej.

17. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie za 2019- przygotowane przez Kierownik ZAZ Annę Cielas i przesłane w wersji elektronicznej.

18. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Sztumskiego- referuje Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer.

b) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sztumskiego- referuje Starosta Powiatu Sztumskiego Sylwia Celmer.

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2019r. - referuje PO Skarbnika Powiatu Gabriela Smolińska.

d) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok- referuje PO Skarbnika Powiatu Gabriela Smolińska.

e) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- referuje PO Skarbnika Powiatu Gabriela Smolińska.

f) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok- referuje PO Skarbnika Powiatu Gabriela Smolińska

19. Debata nad raportem o stanie powiatu sztumskiego:

a) głosy radnych

b) głosy mieszkańców.

20. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sztumskiego wotum zaufania.

a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla zarządu powiatu sztumskiego- referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.

21. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2019 rok- referuje PO Skarbnika Powiatu Gabriela Smolińska.

22. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.

23. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2019 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Zbigniew Pędziwilk.

24. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego – referuje PO Skarbnika Powiatu Gabriela Smolińska.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek.

26. Wnioski i oświadczenia.

27. Sprawy różne.

28. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

>> Plik do pobrania:

Wzór pisemnego zgłoszenia mieszkańca powiatu sztumskiego do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu wraz z wzorem listy podpisów


czytaj całość: XVII sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.