Przejdź do treści

Piątek, 15.11.2019

Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2019-10-08

Informacja

W 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie odbyły się 4 szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu sztumskiego o tematyce:
- Rodzina zastępcza spokrewniona - znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka
przebywającego w rodzinie zastępczej oraz zadania opiekunów zastępczych;
- Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających;
- Analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się
dorastającego;
-  Radzenie sobie z agresją wśród dzieci,
prowadzone przez  firmę eventowo-szkoleniową A&M z Malborka. Odbyły się także szkolenia dla wychowanków rodzin zastępczych o tematyce Zjawisko cyberprzemoc, prowadzone przez firmę LUDOS ze Sztumu.
Serdecznie dziękujemy rodzinom zastępczym oraz wychowankom za udział w szkoleniach oraz zachęcamy do udziału w kolejnych dokształcających spotkaniach.

czytaj całość: Informacja

2019-10-02

Remont poboczy

Dziś od godziny 13:00 rozpoczyna się remont poboczy na odcinku drogi: DW 515- Montarzysko.


czytaj całość: Remont poboczy

2019-10-02

Spotkanie odnośnie ASF

W dniu 02.10.2019 r. w Gminie Stary Dzierzgoń odbyło się spotkanie odnośnie ASF pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego z przedstawicielami powiatu sztumskiego, samorządów, kół łowieckich, przedstawicielami inspektoratu weterynarii. Głównym tematem była jedna ze strategii zwalczania afrykańskiego pomoru świń i dzików. Przyjęta strategia zakłada postawienie bariery z repelentów odstraszających dziki. Bariera będzie postawiona wzdłuż dróg krajowych 515 i 519 na trasie; Dzierzgoń – Stary Dzierzgoń – Przezmark – Zalewo.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz nie dotykanie repelentów.

czytaj całość: Spotkanie odnośnie ASF

2019-10-02

Rekrutacja kandydatów na stanowisko: Skarbnik Powiatu Sztumskiego

1. Opis stanowiska
1) początek zatrudnienia- 02.11.2019r.
2) forma nawiązania stosunku pracy- powołanie ( przez Radę Powiatu Sztumskiego na wniosek Starosty Sztumskiego)
3 wymiar czasu pracy- 1 etat ( 40 godzin tygodniowo) w równoważnym systemie czasu pracy.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nieposzlakowana opinia;
9) co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z zakresem wymagań określonym na stanowisku, na którym prowadzony jest nabór;
10) obsługa komputera.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

czytaj całość: Rekrutacja kandydatów na stanowisko: Skarbnik Powiatu Sztumskiego

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.