Przejdź do treści

Piątek, 10.4.2020

Imieniny: Borysławy, Makarego, Michała

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2020-03-12

XVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 18 marca 2020r. o godz. 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12.02.2020 roku.
5.Przedstawienie informacji w zakresie zagrożenia koronawirusem COVID-19 – referuje Dariusz Dura Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie za 2019 rok- referuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie Dorota Bulkowska.
8. Plany rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie sztumskim w roku szkolnym 2020/2021- referują Dyrektorzy Szkół.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2019 rok- referuje
Rzecznik Praw Konsumenckich Stanisław Ziętek.
10. Informacja z działalności i realizacji budżetu PUP w Sztumie za 2019 rok- referuje Dyrektor PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Agnieszka Mackiewicz.
11. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie sztumskim w 2019 roku oraz informacja o przygotowaniu do działań wspierających „Bezpieczne wakacje”- referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Tomasz Czaja.
12. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w 2019 roku- referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie Tomasz Banach.
13. Przyjęcie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2020- referuje Inspektor Promocji Agnieszka Świercz- Hyska.
14. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego- referuje Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Dobrosława Frączek.
15. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a)    w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2020r- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska;
b)    w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok-referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska;
c)    mieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska;
d)    o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2020-2028- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska;
e)    określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu– referuje Sekretarz Powiatu Danuta Zgubieńska;
f)    w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn. „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.5. „Kształcenie ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19- referuje Dyrektor PUP W Sztumie z/s w Dzierzgoniu Agnieszka Mackiewicz;
g)    w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/118/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2020 roku.
16.Wnioski i oświadczenia.
17.Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

czytaj całość: XVI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

2020-03-12

Zarządzenie starosty w sprawie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie kraju Starosta Powiatu Sztumskiego zarządza, że z dniem 12 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat sztumski:
1.    Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
2.    Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
3.    Zespole Szkół Zawodowych i. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
Zawieszenie zajęć w szkołach obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

czytaj całość: Zarządzenie starosty w sprawie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych

2020-03-12

Informacja

Jak możesz, nie przychodź

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zwracamy się do państwa z apelem o ograniczenie kontaktu osobistego i korzystanie z usług elektronicznych.

Zachowaj dystans

Koronawirus zaraża powszechnie, ale tylko 20 proc. zarażonych choruje pełnoobjawowo: z wysoką gorączką (powyżej 39 st. C), trudnościami w oddychaniu, suchym kaszlem, bólami typu grypowego. Tego typu objawy są groźne głównie dla powyżej 80. roku życia i osoby z przewlekłymi chorobami innego typu. Problem polega na tym, że młodzi - choć ich życie nie jest na ogół zagrożone - stanowią drogę przenoszenia koronawirusa do osób starszych. W praktyce może być więc tak, że wnuki (jeśli nie będą uważać) przeniosą koronowirusa na dziadków, co może zakończyć się tragicznie.

Dlatego za wszelką cenę należy unikać spotkań z udziałem większej liczby osób - im więcej, tym gorzej. Szczególną ostrożność zachować w pomieszczeniach zamkniętych, bowiem do zarażenia się nie trzeba mieć bezpośredniego kontaktu z osobą chorą: koronawirus utrzymuje się w powietrzu po wydechu nawet przez pół godziny.

Pamiętajmy o ograniczeniu do minimum używania dłoni. Klamki drzwi otwieramy łokciem, guziki w windzie i na domofonie przyciskamy knykciami palców. Zaraz potem staramy się dokładnie umyć dłonie.

Zalecane jest trzymanie do innych osób dystansu co najmniej 1 metra, ale według ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zarażeniu mogą ulegać osoby, które znalazły się w zasięgu nawet 4,5 metra od osoby chorej.

Kontakt ze Starostwem Powiatowym w Sztumie

Starostwo Powiatowe w Sztumie zachęca mieszkańców powiatu, aby wszystkie sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu załatwiali z placówką drogą elektroniczną.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Sztumie: sekretariat@powiatsztumski.pl, tel. 55 26 77 441

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności: kryzys@powiatsztumski.pl, tel. 663 902 556, 505 290 923, 55 267 74 26

Wydział architektury, budownictwa i rozwoju powiatu: tel. 55 26 77 455

Wydział komunikacji, transportu i dróg: tel. 55 26 77 452

Wydział edukacji, kultury, sportu i ochrony zdrowia: 55 26 77 445

Wydział geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami: tel. 55 26 77 489

Wydział organizacji, nadzoru i kadr: tel. 55 26 77 427

Wydział promocji powiatu i pozyskiwania środków pozabudżetowych: tel. 55 26 77 456, 55 26 77 428

Wydział finansowo-budżetowy: 55 26 77 439

Wydział ochrony środowiska i rolnictwa:  tel.55 26 77 433

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

  1. Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

  1. Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

  1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 

Koronawirus. Co robić jak zachorujesz?

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do kraju w którym występują zachorowania na COVID-19 pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem.

Pamiętaj, ze zgodnie z wytycznymi szczególnemu postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne i kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne – występowanie co najmniej jednego z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
- gorączka
- kaszel
- duszność

Kryteria epidemiologiczne – w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełnione zostało co najmniej jedno z kryteriów:
- podróż/przebywanie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
- bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
- osoba pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Koronowirus. Gdzie szukać pomocy - INFOLINIA NFZ

Czyli, jeżeli w ostatnich 14 dniach podróżowałeś do kraju którym są zachorowania na COVID-19:

I. Zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

bezzwłocznie, telefonicznie powiadom państwową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego adresy szpitali poniżej

II. Nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):

a) jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę

b) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego

 

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800-190-590 odpowiada na zapytania i przekazuje informacje o sposobie postępowania.

kliknij, aby powiększyć

czytaj całość: Informacja

2020-03-11

Informacja ws. zamknięcia placówek oświatowych

Starosta Sztumski Sylwia Celmer informuje, iż Rada Ministrów z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa podjęła dziś decyzję o zawieszeniu od 12 do 25 marca br. działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie całej Polski. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w tym okresie nie przychodzą do szkół. Natomiast uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami również nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem, Starosta Sztumski prosi o bezwzględne zastosowanie się do ogłoszonych dzisiaj wytycznych Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i  Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących zamknięcia w całym kraju przedszkoli, szkół i placówek.
Informacje poniżej:
•    link na stronę MEN https://www.gov.pl/web/edukacja
•    link TVP INFO  https://www.tvp.info/47073365/premier-przedszkola-szkoly-i-uczelnie-wyzsze-w-calym-kraju-zamkniete-do-odwolania


czytaj całość: Informacja ws. zamknięcia placówek oświatowych

2020-03-11

Informacja

Starosta Sztumski Sylwia Celmer w związku z występowaniem przypadków zachorowań w Polsce na chorobę COVID-19, wywołanej koronowirusem, podjęła decyzję o odwołaniu z dniem dzisiejszym tj.: 11 marca 2020 r. aż do odwołania wszystkich imprez organizowanych przez Powiat Sztumski oraz jednostki organizacyjne Powiatu, w tym imprezy kulturalne i sportowe. Dlatego tez w załączeniu przekazuje się Zarządzenie Starosty Sztumskiego Nr 11 z dnia 11 marca 2020 r. w przedmiotowej sprawie, celem odpowiedniego stosowania jego zapisów.

czytaj całość: Informacja

2020-03-10

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2020 z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu Sztumskiego informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Dnia 26.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert  powołanej Uchwałą nr 95/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25.02.2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Protokół
z prac Komisji Konkursowej wraz z dokumentacją zostały przekazane Zarządowi Powiatu, który zapoznał się z protokołem i opinią Komisji w dniu 5 marca 2020 r.


Na realizację zadania publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie. Wysokość środków finansowych na realizację powyższego zadania w 2020 roku wynosi 23 000 zł.

Zarząd Powiatu Sztumskiego przychylił się do propozycji Komisji Konkursowej i podjął decyzję o przyznaniu dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sztumie na zadanie zawarte  w ofercie pod nazwą „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży z powiatu sztumskiego” w wysokości 23 000 zł.

Informacja o przyznaniu dotacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej Powiatu Sztumskiego w zakładce „Informacje dla organizacji pozarządowych”  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Poniżej załączono Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla oferentowi.

Uchwała Zarządu 97/2020

czytaj całość: Rozstrzygnięcie

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa


Wojska Obrony Terytorialnej

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

 

 

Przekaż 1% w powiecie sztumskimw powiecie sztumskim

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.