Przejdź do treści

Wtorek, 18.9.2018

Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna
2018-04-20

NASZE DRUGIE JA, CZYLI UŚNICKIE SMYKAŁKI

Dnia 17 kwietnia 2018 roku w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się wydarzenie pt. „NASZE DRUGIE JA, CZYLI UŚNICKIE SMYKAŁKI”, zorganizowane przez Społeczność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach. Nauczyciele Ośrodka w Uśnicach przygotowali spektakl pt. „Bajka o szczęściu”, który był wystawiany w sali kinowej Sztumskiego Centrum Kultury. Adresatami przedstawienia byli podopieczni ośrodka, dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. W drugiej części wydarzenia odbył się wernisaż prac plastycznych i rękodzieł pracowników i wychowanków Ośrodka w Uśnicach połączony z koncertem. Wernisaż otworzył dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach Zenon Chrześcijański oraz dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś. Gościem wernisażu był Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys.

 

czytaj całość: NASZE DRUGIE JA, CZYLI UŚNICKIE SMYKAŁKI

2018-04-20

UWAGA STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 pkt 1 Ustawy z dnia 25 września
2015 r o zmianie Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 210).
W związku z powyższym  stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane do dnia 20 maja 2016 roku mają obowiązek przerejestrować się do nowej ewidencji do dnia 20 maja 2018 roku. Po tym czasie, brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Aby stowarzyszenie mogło dalej działać należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń

czytaj całość: UWAGA STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

2018-04-16

Wizyta studyjna

W dniu 13 kwietnia 2018r. samorząd powiatu sztumskiego gościł w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach Komisję działającą przy Kierowniku Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”. Komisji przewodniczyła Pani Teresa Szakiel Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wizyta studyjna Komisji obejmowała monitoring postępu realizacji projektu zintegrowanego realizowanego przez powiat sztumski w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” .

W ramach przedsięwzięcia strategicznego, o którym mowa powyżej w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wdrażane są niżej wymienione projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

 1. 1. Projekt nr RPPM.03.03.01-22-0006/16 pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej,

 1. 2. Projekt nr RPPM.04.01.00-22-0002/16 pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, współfinansowany ze środków Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

W ramach projektu inwestycyjnego powstał nowoczesny obiekt warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, w którym powstanie 6 pracowni i warsztatów dydaktycznych w branży Transport, logistyka i motoryzacja oraz branży Środowisko:

 • Pracownia Diagnostyki Samochodowej
 • Pracownia Metrologii
 • Pracownia Napraw Pojazdów Samochodowych
 • Pracownia Produkcji Roślinnej
 • Pracownia Produkcji Zwierzęcej
 • Pracownia Techniki Rolniczej

Ponadto w ramach projektu zostaną także wyposażone 3 pracownie w branży ICT i elektronika, a mianowicie:

 • Pracownia Aplikacji Internetowych i Baz Danych
 • Pracownia Sieci Komputerowych i Interfejsów HMI
 • Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Robotyki i Prototypowania Układów Elektronicznych

Z kolei w ramach projektu „miękkiego”, uczniowie szkoły uczestniczą w cyklach ponadprogramowych zajęć zawodowych, szkoleniach zawodowych w zakresie obsługi wózków widłowych, kombajnu oraz programowania robotów, a także ponadprogramowych stażach i praktykach zawodowych. W zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej placówki prowadzone są branżowe kursy i szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe.

czytaj całość: Wizyta studyjna

2018-04-16

zwołuję XL sesję Rady Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j
Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Sztumskiego,  która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXIX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.03.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.


czytaj całość: zwołuję XL sesję Rady Powiatu Sztumskiego

2018-04-12

Otwarty konkurs ofert

UCHWAŁA Nr 251/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie ponownego ogoszenia otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza ponownie otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku na zadana z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

czytaj całość: Otwarty konkurs ofert

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Projekty


Wykształcenie przepustką do sukcesu

__________________________

Dobry zawód gwarancją lepszego startu

Translator

Logo Powiatu

Partnerzy

Gruzja

Kwalifikacja Wojskowa

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

System Informacji Przestrzennej

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.