Przejdź do treści

Niedziela, 12.7.2020

Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Powiat Sztumski

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Przewodnik Petenta > Wydział Architektury i Budownictwa
2011-12-05

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA I ROZWOJU POWIATU

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat starostwa – pokój Nr 22 lub

Wydział Architektury, Budownictwa  i Rozwoju Powiatu- pokój Nr 33

Miejsce merytorycznego załatwienia spraw:

Wydział Architektury, Budownictwa  i Rozwoju Powiatu- pokój Nr 33

Osoby wykonujące zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej:

1. Wojciech Babalski- Naczelnik Wydziału- tel: 055 267 74 55

 1. Joanna Wójtowicz- inspektor- tel: 055 267 74 53

- zaświadczenia o samodzielności lokali,

- zaświadczenia potwierdzające powierzchnię lokali mieszkalnych,

- rejestracja dzienników budowy,

- obsługa administracyjna wydziału.

 1. Ewa Kwiatkowska – inspektor- tel: 055 267 74 54

Marek Omieczyński- mł. referent- tel: 055 267 74 54

- rozpatrywanie spraw określonych ustawą Prawo budowlane,

- przygotowanie decyzji administracyjnych,

- przyjmowanie wniosków zgłoszeń robót budowlanych.

Termin załatwiania spraw:


Niezwłoczne załatwienie sprawy,

jednego miesiąca dla spraw  wymagających postępowania wyjaśniającego,

termin 2 mies. dla spraw szczególnie skomplikowanychDruki i wnioski do pobrania w starostwie powiatowym, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum- pokój Nr 33 oraz ze strony internetowej starostwa powiatowego www.powiatsztumski.pl w zakładce „przewodnik petenta”..

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora.

Tutejszy wydział Architektury i Budownictwa nie rozpatruje wniosków dotyczących obiektów budowlanych na terenach zamkniętych, dróg krajowych i wojewódzkich oraz obiektów hydrotechnicznych.

Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. W takim przypadku do projektu budowlanego wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę należy dołączyć wyrys i wypis z miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego, ustalający przeznaczenie terenu, który można uzyskać we właściwym urzędzie gminy.

We wniosku o pozwolenie na budowę  należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z:

a)  oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej,

b)  zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb) dotyczącymi:

- prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

- prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji

- inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000

- lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (właściwy zarządca drogi)

- zjazdu i włączenia do drogi publicznej (właściwy zarządca drogi)

- zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

- dostawy energii elektrycznej,  dostawy gazu, energii cieplnej

- przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych

- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

- wycinki drzew

- uzgodnień w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, odprowadzenia wód opadowych i gruntowych

- usytuowania projektowanych sieci i przyłączy (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej- Wydział Geodezji, ul. Mickiewicza 39 B, 82-400 Sztum)

- zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca)

- bezpieczeństwa i higieny pracy (rzeczoznawca)

- spraw sanitarno - higienicznych (rzeczoznawca)

c)   informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego – zgodnie z art. 36a,

d)   informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b.

 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Specjalistyczną opinię dotyczącą:

- projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach,

- obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.

5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał  lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

 1. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Uwagi:

 • Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat, od dnia w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata.
 • Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, ul. Mickiewicza 39B, 82-400 Sztum
 • Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 A, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest wymagany).
 • Dziennik budowy zarejestrować w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju, pok. Nr 33,  gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Sztumskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Opłata skarbowa na konto organu podatkowego Urząd Miasta i Gminy Sztum

Nr konta 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

 • za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł
 • pozwolenie na budowę  -  obliczona wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli,
 • za  pozwolenia na budowę na przebudowę lub remont obiektu budowlanego  - 50 %    opłaty obliczonej wg stawek z niżej zamieszczonej tabeli
 • za pełnomocnictwo- 17 zł

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.z 2006 r., Nr 225 poz.1635, z późn. zm.).

przedmiot opłaty skarbowej

stawka  opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m²
(max. 539 zł)

jak wyżej - kolejnego budynku

1 zł za 1 m²
(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)

91 zł (za każde)

inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)

155 zł (za każdą)

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł z(a każde)

sieci do 1 km długości

105 zł (za każdą)

drogi oraz sieci powyżej 1 km długości

2143 zł (za każdą)

inne budynki (np. garaż wolnostojący , obiekty kultu religijnego)

48 zł (za każdy)

budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł (za każdy)

budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)

112 zł (za każdą)

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Opracowanie zawierające:

- szkic usytuowania obiektu budowlanego(na kopii mapy zasadniczej),

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 1. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, między innymi:

- informacje dotyczące urządzeń budowlanych np. przyłączy,

- informacje o wytwarzaniu odpadów powyżej 5,0 T i odpadów (np.  zawierających azbest),

-  dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Kotwiczników 20, 80-881 Gdańsk,  ­

 1. W zależności od potrzeb – projekt rozbiórki obiektu w 3 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz podlega przekazaniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 A,
 2. Zgodę właściciela obiektu,
 3. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał  lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis,
 4. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis,
 5. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Uwagi:

 • Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa jeżeli rozbiórka nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat, od dnia w którym decyzja ta stała się ostateczna lub roboty rozbiórkowe zostaną przerwane na okres dłuższy niż 3 lata.
 • Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, ul Mickiewicza 39 B, 82-400 Sztum.
 • Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 A, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika.
 • Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, ul Mickiewicza 39 B, 82-400 Sztum

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Sztumskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Opłata skarbowa na konto organu podatkowego Urząd Miasta i Gminy Sztum

Nr konta 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

 • za pozwolenie na rozbiórkę (za każdy obiekt) – 36 zł
 • za pełnomocnictwo -  17 zł

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia16 listopada 2006r. (Dz.U.z 2006 r., Nr 225 poz.1635, z późn. zm.).

ZMIANA DECYZJI

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego zostaje udzielona na wniosek inwestora

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji (w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic) i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Projekt budowlany (w 4 egzemplarzach)  z:

- oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej,

- zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu,

- opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb – jak w przypadku pozwolenia na budowę)

 1. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, jeśli  jest oba wymagana przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy zmiany wykraczają poza ustalenia pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy
 2. Specjalistyczną opinię dotyczącą:

- projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach,

- obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.

 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 2. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 3. Dziennik budowy  jeśli budowa została już rozpoczęta.
 4. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Sztumskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Opłata skarbowa na konto organu podatkowego Urząd Miasta i Gminy Sztum

Nr konta 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

 • za zmianę pozwolenia na budowę wg stawek określonych w tabeli
 • za pełnomocnictwo  -  17 zł

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają  opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.z 2006 r., Nr 225 poz.1635, z późn. zm.).

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Przeniesienie pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje dokonane na wniosek nowego inwestora

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 2. Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Dane inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Zgodę strony (poprzedniego inwestora), na rzecz której decyzja została wydana na przeniesienie tej  decyzji na rzecz innej osoby.
 3. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
 4. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał urzędowo poświadczony odpis.
 5. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 6. Jeśli budowa została już rozpoczęta należy przedłożyć:

- zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy

Uwaga:
Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, tzn.:

 • jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
 • budowa  została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Sztumskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z  2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Opłata skarbowa na konto organu podatkowego Urząd Miasta i Gminy Sztum

Nr konta 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

 • od przeniesienia pozwolenia na budowę - 90 zł
 • za pełnomocnictwo  -  17 zł

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.z 2006 r., Nr 225 poz.1635, z późn. zm.).

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy budowy obiektu budowlanego lub robót budowlanych nie wymagające pozwolenia na budowę.

W zgłoszeniu należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Opracowanie zawierające:

a)   określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót,

b)   odpowiednie szkice i rysunki, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb)

   • robót w obszarze pasa drogowego
   • przebudowy dróg w obszarze pasa drogowego
   • zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
   • dostawy energii elektrycznej
   • dostawy gazu
   • dostawy energii cieplnej
   • usytuowania projektowanych przyłączy (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej- Wydział Geodezji, ul. Mickiewicza 31B, 82-400 Sztum).
   • zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca)
   • bezpieczeństwa i higieny pracy(rzeczoznawca)
   • spraw sanitarno - higienicznych (rzeczoznawca)
 1. Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z:

a)   zaświadczeniem o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem ważności aktualne na dzień opracowania projektu

b)  oświadczeniem projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej wymagany:

   • w przypadku  obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
   • przyłączy -  elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
   • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³ przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 3. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 4. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

7.      W przypadku gdy roboty budowlane związane są z usunięciem płyt azbestowo-cementowych do wniosku należy dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu  posiadającego stosowne uprawnienia- koncesję- zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie Powiatu Sztumskiego.

8.      Oświadczenie Inwestora, że w obiekcie  przeznaczonym do rozbiórki nie ma siedlisk i ostoi ptaków będących pod ochroną.

Uwagi:

 1. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia..
 2. W przypadku konieczności  uzupełnienia zgłoszenia, organ postanowieniem nakłada na Inwestora obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie. W przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 3. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego i robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia:
 • jeżeli realizacja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • jeżeli może spowodować niedopuszczalne:
  a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  b) pogorszenie stanu środowiska  lub stanu zachowania zabytków,
  c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich
 1. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.
 2. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, ul Mickiewicza 39B, 82-400 Sztum
 3. W przypadku budowy wyżej wymienionych instalacji zbiornikowych na gaz płynny, projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu budowy stronie przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Sztumskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Opłata skarbowa na konto organu podatkowego Urząd Miasta i Gminy Sztum

Nr konta 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

 • za zaświadczenie – 17 zł
 • za pełnomocnictwo-  17 zł

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz.U.z 2006 r., Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia

W zgłoszeniu należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 2. Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki.
 3. Zgodę właściciela obiektu.
 4. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami (dotyczące między innymi informacje dotyczące urządzeń budowlanych).
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 7. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

8.      W przypadku gdy roboty rozbiórkowe związane są z usunięciem płyt azbestowo-cementowych do wniosku należy dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu  posiadającego stosowne uprawnienia- koncesję- zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie Powiatu Sztumskiego.

9.      Oświadczenie Inwestora, że w obiekcie  przeznaczonym do rozbiórki nie ma siedlisk i ostoi ptaków będących pod ochroną.

Uwagi:

 • Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 • Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 • Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, ul Mickiewicza 39B, 82-400 Sztum.
 • Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia  bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia prowadzonej rozbiórki.
 • Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, ul Mickiewicza 39B, 82-400 Sztum.
 • Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu rozbiórki stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Sztumskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Opłata skarbowa na konto organu podatkowego Urząd Miasta i Gminy Sztum

Nr konta 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

 • za zaświadczenie - 17 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.z 2006 r., Nr 225 poz.1635, z późn. zm.).

ZŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu zostaje wydane na wniosek każdego kto ma w tym interes prawny.

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Rodzaj lokalu, położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres.
 3. Interes prawny jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

1.      Inwentaryzację budowlaną przedmiotowego lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi sporządzoną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

2.      Oświadczenie osoby sporządzającej inwentaryzację, że dany lokal spełnia wymogi art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  i może służyć swemu przeznaczeniu.

3.      Oświadczenie właściciela lokalu, że przedstawiony stan jest aktualny na dzień składania wniosku.

4.      Rzut kondygnacji budynku ze wskazaniem wnioskowanego lokalu (w przypadku lokalu znajdującego się w budynku wielorodzinnym).

5.      Wyrys z operatu ewidencyjnego w przypadku gdy pomieszczenia przynależne zlokalizowane są poza budynkiem mieszkalnym.

6.      W sytuacji gdy pomieszczenia przynależne znajduję się na innej kondygnacji niż wnioskowany lokal, należy dołączyć rzut odpowiedniej kondygnacji ze wskazaniem pomieszczeń przynależnych

 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy– oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis.

8.                        Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Sztumskiego.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku -  O własności lokali  (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Opłata skarbowa na konto organu podatkowego Urząd Miasta i Gminy Sztum

Nr konta 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

 • za zaświadczenie -17 zł
 • za pełnomocnictwo  -  17 zł

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.z 2006 r., Nr 225 poz.1635, z późn. zm.).

ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ LOKALI  MIESZKALNYCH

Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostaje wydane na wniosek inwestora

We wniosku należy podać:

1. Dane identyfikacyjne, adres.

2. Ilość pomieszczeń.

3. Wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

4. Wskazać interes prawny jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Uproszczoną inwentaryzację - rzuty, opisane pomieszczenia i ich powierzchnie w m²- z wyliczeniem powierzchni użytkowej domu mieszkalnego jednorodzinnego, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

2.  Tytuł prawny poświadczający własność domu mieszkalnego jednorodzinnego

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Sztumskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.  z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Pady Ministrów w sprawach dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 r. z późn. zm.).

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).

wydruk, pdf

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.