Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Wydział zajmuje się wydawaniem zezwoleń na korzystanie ze środowiska , zarządza Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , prowadzi sprawy rybactwa śródlądowego oraz nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

PROCEDURY WYDZIAŁOWE

Informacje szczegółowe jakie sprawy można załatwić w wydziale:

Lp. Rodzaj sprawy Wymagane dokumenty Uwagi
1. Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym wydobyciu rocznym nie większym niż 20 000 m3 •wniosek, •projekt prac geologicznych   •dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej Opłata skarbowa • 616 zł
oraz
Opłata eksploatacyjna ustalona w oparciu o wielkość powierzchni terenu na którym jest prowadzona działalność.
2. Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie większym niż 20 000 m3 •wniosek,
•dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej,   •dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej w granicach której będzie prowadzona działalność,   •dokumentacja geologiczna   •dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Opłata skarbowa • 616 zł
3. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

•wniosek,

•dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

•kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej


Opłata skarbowa • 2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą,
• 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców
4. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów •wniosek,
•dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Opłata skarbowa • 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• 82,00 zł. pozostałe.
Uwaga:
W przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności 100% opłaty
5. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów •wniosek,   • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej Opłata skarbowa • 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• 82,00 zł. pozostałe.
Uwaga:
W przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności 100% opłaty
6. Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi •wniosek ,
•program gospodarki odpadami niebezpiecznymi  •dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Opłata skarbowa • 505,00 zł.
7. Przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami •informacja o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami
Bez opłat
8. Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • wniosek,
 • studium ochrony atmosfery,
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
Opłata skarbowa • 2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą,
• 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców.
9. zgłaszanie instalacji , z których emisje nie wymagają pozwoleń a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko
 • zgłoszenie
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
Opłata skarbowa • 120,00 zł
10. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
 • wniosek
 1. Na pobór wody podziemnej;
 2. Na pobór wody powierzchniowe
 3. Na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z… do …;
 4. Na piętrzenie wód powierzchniowych;
 5. Na budowę urządzenia wodnego;
 6. Na rolnicze wykorzystanie ścieków;
 7. Na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych;
 • operat wodnoprawny
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Karty Informacyjne

 1. Na pobór wody podziemnej;
 2. Na pobór wody powierzchniowej;
 3. Na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z… do …;
 4. Na piętrzenie wód powierzchniowych;
 5. Na budowę urządzenia wodnego;
 6. Na rolnicze wykorzystanie ścieków;
 7. Na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych;

Opłata skarbowa 217,00 zł

11. Wydawanie kart wędkarskich
 • wniosek,
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie w zakresie ochrony i amatorskiego połowu ryb aktualna fotografia
Opłata skarbowa • 10,00 zł opłata za kartę wędkarską
12. Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb
 • wniosek,
 • dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację a w szczególności jego rodzaj i długość, szerokość i rodzaj materiału, z którego jest wykonany
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
Opłata skarbowa • 17,00 zł opłata za kartę wędkarską
13. Przyjmowanie wniosków dotyczących przydziału środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • wniosek,
 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • plan finansowy,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy,
 • oświadczenie o ponoszeniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • zestawienie posiadanych pozwoleń,
 • informacje określone ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Bez opłat
14. Przyjmowanie wniosków o dopuszczenie reproduktora /ogiera/ do rozrodu naturalnego
 • wniosek,
 • zaświadczenie potwierdzające wpis reproduktora do księgi albo rejestru lub świadectwo pochodzenia,
 • orzeczenie lekarsko-weterynaryjne /wydawane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii/,
 • pozytywna opinia podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr o użytkowaniu tego reproduktora w punkcie kopulacyjnym
Bez opłat
15. Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru roślin i zwierząt z gatunków chronionych Uwaga: W przypadku zmiany miejsca przetrzymywania zwierząt lub zmiany danych w rejestrze ( np. zmiana ilości zwierząt ) należy powiadomić o tym urząd w terminie 14 dni.
 • wniosek o wpis do rejestru / wykreślenie z rejestru
 • kopia zezwolenia na wywóz do kraju lub zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku.
 • kopia dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie w hodowli lub innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Opłata skarbowa • 26.00 zł opłata za kartę wędkarską• 17,00 zł za wydanie zaświadczenia