Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego


efs2.png

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-003/13 pn. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

ce4f540b475a23200a42b581ab9a0dbb.jpg


 

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida  w Dzierzgoniu

17640766e1543d3d73391b3d43beba69.jpg