Przejdź do treści

Piątek, 5.6.2020

Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Powiat Sztumski

2013-12-02

Wykształcenie przepustką do sukcesu - Zespół Szkół w Sztumie - Opis Projektu

 

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-003/13 pn. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Cykl zajęć pozalekcyjnych w 2 szkołach ponadgimnazjalnych

Realizacja działania polegać będzie na 2-letnim cyklu zajęć pozalekcyjnych dla 108 dziewcząt i 72 chłopców chcących rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk matematyczno - przyrodniczych.
Zaplanowano również warsztaty doradztwa zawodowego obejmujące 250h zajęć indywidualnych dla 125 uczniów, w ramach których doradca zawodowy wspólnie z uczniami opracuje ścieżkę dalszej edukacji i profil zawodowy zgodny z indywidualnymi zdolnościami i zainteresowaniami.
Działanie wdrażać będą 2 szkoły ponadgimnazjalne ze Sztumu i Dzierzgonia.
Od początku realizacji projektu w zajęciach pozalekcyjnych  rozpoczęło udział 180 uczniów (125 dziewcząt i 55 chłopców) z czego 64 uczniów z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu (35 dziewcząt i 29 chłopców) i 116  uczniów z Zespołu Szkół w Sztumie (90 dziewcząt i 26 chłopców)

Cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w 2 szkołach ponadgimnazjalnych

Działanie polegać na prowadzeniu 2-letniego cyklu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w formie programu rozwojowego dla 42 dziewcząt i 28 chłopców z problemami w nauce języka angielskiego  i niemieckiego  oraz matematyki również z wykorzystaniem w/w technologii ICT.
Działanie będzie wdrażane przez w/w szkoły. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie i obejmie 400h zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na kompetencje kluczowe (z czego na rozwój kompetencji matematycznych oraz podstawowe kompetencje naukowo – techniczne -  200h – 50%)  w latach 2013/15.
Od początku realizacji projektu w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych rozpoczęło udział 37 uczniów (19 dziewcząt i 18 chłopców) z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.


Cykl wyjazdów dydaktycznych dla uczniów z 2 szkół ponadgimnazjalnych

W projekcie zaplanowano 24 wyjazdy dydaktyczne, które mają komplementarny charakter względem w/w zajęć i stanowią praktyczna formę kształcenia uczniów w wybranej dziedzinie.
Należy podkreślić, iż wyjazdy dydaktyczne mają charakter zajęć ogólnorozwojowych, wykraczających poza tematykę przedmiotową, podczas których uczniowie będą mieli unikalną możliwość skorzystania z zajęć pokazowych, samodzielnych doświadczeń, wystaw, prezentacji i prelekcji oferowanych przez specjalistyczne i uznane placówki naukowo-dydaktyczne jak Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Centrum Hewelianum w Gdańsku, Oceanarium w Gdyni, Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska.
Głównym celem działania jest wzbogacenie programu nauczania o poglądowe, innowacyjne metody prezentacji wiedzy, interesujące dla wszystkich grup wiekowych beneficjentów projektu. Stanowią one dla ucz. szkolnictwa ogólnokształcącego niezwykle atrakcyjną i obrazową formę edukacji zwłaszcza dla uczniów z terenów słabych strukturalnie, z których większość nigdy nie brała udziału w takiej formie kształcenia.


Cykl zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności edukacyjne, społeczne i emocjonalne dla uczniów z 2 szkół ponadgimnazjalnych

Działanie będzie realizowane dla 250 uczniów (150 dziewcząt i 100 chłopców) szkół uczestniczących w projekcie. Będzie wdrażane przez etatowych  pedagogów i psychologów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie. 2-letni cykl zajęć w wymiarze 200h na lata 2013/15, będzie dotyczył zagadnień budowania poczucia bezpieczeństwa w grupie, kształtowania postaw asertywnych, skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, twórcze rozwiązywanie problemów techniki skutecznego uczenia się. Ma ono charakter komplementarny względem 3 w/w działań, wspomagający efektywność kształcenia oraz będzie wspomagać i inicjować rozwój samoświadomości uczniów w zakresie jego możliwości i ograniczeń oraz wesprze jego umiejętności, aktywność społeczną oraz polepszy zdolności adaptacyjne i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co również ma charakter zajęć ogólnorozwojowych, wykraczających poza tematykę przedmiotową dostępną w toku zajęć obowiązkowych.
Od początku realizacji projektu w zajęciach psychoedukacyjnych  rozpoczęło udział 151 uczniów (101 dziewcząt i 50 chłopców) z czego 64 uczniów z Zespołu Szkół w Dzierzgoniu (35 dziewcząt i 29 chłopców) i 87  uczniów z Zespołu Szkół w Sztumie (66 dziewcząt i 21 chłopców)

wydruk, pdf

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty > Wykształcenie oraz dobry zawód

Informacje dla organizacji pozarządowych

Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii

Translator

Logo Powiatu

Kalendarz wydarzeń

Jednostki Powiatu

Zespół Szkół w Sztumie

Zespół Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu

Zespół Szkół Zawodowych
w BarlewiczkachSOSW
Kołoząb


SOSW
Uśnice

 


Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna


Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie


Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego
w Sztumie


Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Sztumie

Strategia Rozwoju
Woj. Pomorskiego

Zdolni z Pomorza.pl

Pętla żuławska
– rozwój turystyki wodnej.
Etap I

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.